Seminarium Funktionalismen och bostadspolitiken

13 maj 2019 18:00 - 13 maj 2019 20:00
ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Skapad: 1930

Välkommen på två seminarier om arkitektur och bostadspolitik

Den 7 och 13 maj kommer bostadspolitik och arkitektur belysas ur ett historiskt perspektiv från 1930-talet fram till idag. Vi kommer även blicka framåt.

Utgångspunkten för det första seminariet är Stockholmsutställningen 1930 som blev genombrottet för ett nytt tänkande inom arkitekturen som i Sverige kom att kallas funktionalismen. Genom sitt fokus på tidens akuta bostadsnöd blev utställningen också startpunkten för den nya bostadspolitik som växte fram under 1930- och 40-talen.

Det andra seminariet kommer att handla om hur den sociala bostadspolitiken under 1990-talet omvandlades till ett marknadsstyrt och vinstinriktat bostadsbyggande. Här kommer också behovet av en ny och framåtsyftande bostadspolitik att diskuteras.


7 maj: Funktionalismen och bostadsbyggandet

Syftet med seminariet är att fördjupa kunskaperna om den svenska funktionalismen och dess kopplingar till den sociala bostadspolitiken som växte fram efter Stockholmsutställningen 1930. Utställningen gav uttryck för de modernistiska strömningarna ute i Europa, som hade inspirerat de svenska arkitekterna.

Hur såg de på sin roll och sitt ansvar för tidens arkitektur och bostadsbyggande i den situation som rådde då? Och vad lyckades de åstadkomma? Ett viktigt led i utvecklingen mot bättre bostäder var den Bostadssociala utredningen som tillsattes under 1930-talet. Även bostadsvanorna undersöktes. Varför behövdes detta och vilken betydelse fick det för de välplanerade stadsdelar och bostadsområden, som byggdes under 30-, 40- och 50-talen? Genom dessa exempel fick Sverige ett internationellt rykte som ett ledande land inom arkitektur och stadsbyggande. Både då och i efterhand har funktionalismen väckt debatt, och ibland gjorts till syndabock för senare tiders missgrepp. Men sedan 70-talets slut har också forskning och historieskrivning fördjupats till en mer grundläggande förståelse för de förutsättningar som format arkitekturen under skilda perioder av 1900-talet.

Bengt Etzler, arkitekt SAR/MSA, tekn.dr. från KTH/Arkitektur introducerar bägge seminarierna.

Medverkande:
Eva Rudberg, arkitekt och docent, tidigare verksam som forskare vid Arkitekturmuseet. Hon kommer att berätta om funktionalisternas arkitektursyn och ambitioner.

Kerstin Wickman, professor em. i designhistoria vid Konstfack, skribent. Kerstin kommer att beskriva hur man tänkte när en “bra bostad” skulle utformas.

Dan Hallemar, journalist och redaktör på Arkitektur förlag, gör podcasten Staden. Hans anförande kommer att handla om det svenska bostadsbyggandet samt hur politiken var utformad under åren 1960-1975.

Datum och tid: 7 maj kl 18:00-20:00.
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Biljetter till den 7 maj: klicka här


13 maj: Vad blev det av den sociala bostadspolitiken?

En tydlig tendens i dagens bostadsbyggande är satsningen på att bygga ’högt och tätt’ under förevändning att detta skulle innebära långsiktigt hållbart stadsbyggande. Detta har inneburit att många krav som tidigare ställdes på bra boendemiljöer inte längre beaktas. Det gäller bl a tillgång till parker och grönytor, tillräckligt stora ytor för förskolors och skolors utemiljöer för lek och rekreation samt närhet till naturmiljöer.

Att Sverige under flera decennier saknat en medveten och långsiktig bostadspolitik har skapat många problem på dagens bostadsmarknad. Det finns delade meningar om vilka de grundläggande problemen på bostadsmarknaden är och vilka strategier som kan vara verksamma för att lösa dessa problem. De senaste åren har flera initiativ tagits för att utveckla en ny och framåtsyftande bostadspolitik, vilket
kommer att presenteras och diskuteras på seminariet. En grundläggande fråga är hur den tidigare målsättningen – att bygga bra bostäder för alla till rimligt pris – skulle kunna åstadkommas i dagens samhälle?


Medverkande:
Robert Lavelid – arkitekt SAR/MSA, är verksam som oberoende arkitekt och deltar i debatten kring arkitekternas roll och ansvar för det som planeras och byggs. Roberts anförande kommer att handla om “Bostadsplanering idag – att göra en dygd av verkligheten”.

Tor Edsjö – arkitekt och stadsplanerare, har analyserat tjugo planer för nya stadsdelar i storstadsområdena.  Han kommer att tala om “Barnens plats i de nya stadsdelarna”.

Lisa Pelling– statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Hon kommer att berätta om sin uppmärksammade rapport om Wiens bostadspolitik och bostadsbyggande – “Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik”.

Lennart Weiss – kommersiell direktör på Veidekke. Han har bl a varit ordförande i en arbetsgrupp för arbete på en ny och långsiktig socialdemokratisk bostadspolitik och kommer att berätta om slutprodukten “Dags för en ny social bostadspolitik!”.

Moderator: Tomas Lewan – arkitekt SAR/MSA och skribent som följer och kommentarer tendenser och strömningar i dagens arkitekturskapande.

Datum och tid: 13 maj kl 18:00-20:00.
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Biljetter till den 13 maj: klicka här

 

Seminarierna samarrangeras med ABF Stockholm.