Rapporter

Den svenska partsmodellen ur ett nordiskt perspektiv - 13 juni, 2024

– facklig anslutning och lönebildning Detta är Arena Idés sjätte årliga flaggskeppsrapport om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Som vanligt redovisas nya uppgifter om facklig organisationsgrad och medlemsutveckling. Enligt den nya statistiken för helåret 2023 är 68 procent av arbetskraften fackligt organiserad, en nedgång med en procentenhet från föregående år. Bland arbetare är 58 procent fackligt anslutna, […]


LÄS MER

Aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning - 27 november, 2023

Den svenska arbetsmarknaden fungerar generellt bra, men dras med två strukturella problem – långtidsarbetslöshet och kompetensbrist. För att möta dessa utmaningar krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Rapporten identifierar sex tendenser som skapar otydlighet kring den statliga arbetsmarknadspolitikens roll och gör det svårare att tackla dessa problem. Det handlar bland annat om en otydlig gränsdragning mot kommunernas […]


LÄS MER

Kollektivavtalens täckningsgrad och vita fläckar - 26 november, 2023

I denna omfattande rapport presenteras för första gången andelen anställda som täcks av kollektivavtal per bransch och företagsstorlek. Kollektivavtalens täckningsgrad är mycket hög i Sverige. Nästan nio av tio anställda omfattas av kollektivavtal. I privat sektor är andelen lägre, men ändå mycket hög: omkring 80 procent. Därtill har Sverige (vid sidan om Island) världsrekord i […]


LÄS MER

Efterskrift till boken LO och arbetarrörelsens kris - 6 november, 2023

LO:s roll har spelat en perifer roll i den breda vänsterns debatt om arbetarrörelsens kris. Där har fokus nästan helt legat på arbetarrörelsens politiska gren – partiet och de socialdemokratiska regeringarna. Att råda bot på detta var motivet för Örjan Nyströms bok LO och arbetarrörelsens kris (Premiss förlag 2023). Här publiceras en sammanfattande efterskrift till […]


LÄS MER

Hyresrätt till salu - 11 januari, 2022

När allmännytta blir privatnytta Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att […]


LÄS MER

Granskning av fri hyressättning i nyproduktion - 17 september, 2020

Bostad 2030 – En granskning av direktiven till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. I dag råder stor samstämmighet om att problemen på bostadsmarknaden inte gäller resursstarka grupper, utan framför allt låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt har S, C, L och MP kommit överens om att att fri hyressättning ska införas i nyproduktion. Men hur är […]


LÄS MER

Nya vägar till arbetslivet - 22 oktober, 2019

Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner. Läs rapporten Nya vägar till arbetslivet Lågutbildade unga och nyanlända måste ges bättre förutsättningar att erhålla jobb med […]


LÄS MER

Wienmodellen - 5 februari, 2019

Inspiration till en ny social bostadspolitik Lisa Pelling beskriver i rapporten Wiens bostadspolitik och hur den skulle kunna vara en inspiration när en ny politik ska utvecklas för att möta de problem som vi idag står inför i Sverige.  Klicka här för att läsa Wienmodellen av Lisa Pelling (pdf) Seminarium: Wienmodellen Rapportförfattaren Lisa Pelling presenterar […]


LÄS MER

Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 - 16 augusti, 2018

Vem står upp för arbetsrätten och lönerna? I denna omfattande studie på 140 sidor granskas samtliga riksdagspartiers arbetsmarknadspolitik inför riksdagsvalet 2018. Läs rapporten (pdf) Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 bygger på en genomgång av riksdagsmotioner, politiska utspel och kongressbeslut som rör partiernas hållning i 21 arbetsmarknadspolitiska frågor. Översikten visar var samtliga riksdagspartier står, vilka argument de […]


LÄS MER

Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten - 15 augusti, 2018

I rapporten visar Lodenius hur SD genom att satsa på frågor som välfärd och hälso- och sjukvård försöker locka till sig kvinnliga väljare. Men vid en närmare granskning av partiets förslag visar sig många vara ofinansierade, ogenomförbara eller motsägelsefulla. Rapporten visar också att SD i praktiken driver en politik som i varken gynnar kvinnor eller den gemensamma välfärden.


LÄS MER

Växande regionala obalanser - 14 augusti, 2018

Den svenska ekonomiska geografin genomgår en snabb förändring. Allt fler tjänstejobb skapas i storstäderna. I takt med att industrijobben minskar bidrar det till färre jobb totalt sett utanför storstäderna. Det hänger samman med storstädernas ekonomiska mångfald: att tjänsterna växer fram i nära koppling till andra relaterade verksamheter. Många tjänster kräver specialkompetenser och hög utbildning, resurser […]


LÄS MER

Inte ett parti som andra – en analys av Sverige-demokraternas sjukvårdspolitik - 6 juli, 2018

Läs rapporten (pdf) Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet den 9 september 2018. I maj 2017 deklarerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att SD ska”bli vårdpartiet i Sverige”. Den här rapporten granskar Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik, vad den innebär i praktiken för människor som har behov av vård och för de människor som arbetar inom vården. Rapporten […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 7 – Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn - 5 juli, 2018

Sammanfattning Svensk bostadspolitik och i synnerhet uppdraget för allmännyttiga bostads- bolag har påtagligt förändrats under det senaste decenniet. Det finns anledning att tala om ett paradigmskifte från ”självkostnad” till ”affärsmässiga principer”. Förändringen har i huvudsak motiverats av en anpassning till de krav som följer av EU-rätten, i synnerhet statsstödsreglerna. I detta utlåtande visas att den […]


LÄS MER

Kompetenspyramiden - 2 juni, 2018

I rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera, visar Arena Idés programchef German Bender och tidigare statssekreteraren Roger Mörtvik att Sverige behöver en ny stor kompetensreform. Rapporten presenterades även på DN Debatt och på ett seminarium den 15 juni.   Goda möjligheter för yrkesverksamma att vidareutbilda gör att samhället bättre kan möta den omställning […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 6 – Bland mutanter och hybrider - 26 maj, 2018

Sammanfattning Stödet för att marknadshyror skulle vara lösningen på bostadsbristen i Sverige är svagt givet den forskning och de internationella erfarenheter som återges i denna rapport. Bostadsbrist och hyresbestånd under stark efterfrågepress är återkommande teman för samtliga fem länder oavsett hyresregim och bostadspolitik. Samtidigt framkommer det att problem med underutnyttjande i det befintliga beståndet inte […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 5 – Boendesegregationen i Sverige - 25 maj, 2018

Under 1980-talet lyftes Sverige ofta fram som ett framgångsland gällande utraderandet av sociala ojämlikheter. Boendesegregationen ansågs låg i internationell jämförelse och samhället sågs präglat av social sammanhållning. I dag råder närmast omvänt förhållande där Sverige ofta lyfts fram som skräckexempel, både av internationella och nationella debattörer. Diskussioner om parallellsamhällen och utanförskap går heta och det […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 4 – Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska länder - 15 maj, 2018

Sammanfattning Ett ökat bostadsbyggande för låg- och medelinkomsttagare kan främjas dels genom generella utbudsstimulerande åtgärder, som t.ex. regelförenklingar, dels genom åtgärder som är direkt riktade till hushåll med lägre inkomster. Riktade åtgärder används i många länder för att komplettera de generella utbudsstimulerande åtgärderna i de fall sådana åtgärder inte räcker för att täcka den politiskt […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 3 – Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen - 25 april, 2018

Det institutionella ramverket för svensk bostadspolitik bygger på en fördelning av ansvar och befogenheter mellan stat och kommuner. Riksdag och Regering anger de övergripande ramarna, Boverket svarar för närmare föreskrifter och tillsyn medan kommunerna har planerings- ansvaret på lokal nivå. Det kommunala planmonopolet spelar en nyckel- roll och ger kommunerna en stark ställning när det […]


LÄS MER

Dagstidningarnas nya ägare: politiskt styrda stiftelser - 9 april, 2018

– Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet. Hur ser dagens medielandskap ut? Vem äger dagens medier? Och hur påverkar det förutsättningarna för medierna i framtiden och hur morgondagens mediestöd ska organiseras? I rapporten ”Dagstidningarna nya ägare politiska styrda stiftelser. Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet” visar journalisten och författaren Sverker Lindström […]


LÄS MER

När kommunen inte vill – en analys av bosättningslagen - 3 april, 2018

Den här rapporten fokuserar på vilka konsekvenserna blir när en kommun inte vill följa bosättningslagen. Staffanstorps kommun används som en fallstudie. 2017 tog Staffanstorp emot nyanlända i husvagnar på en grusplan, och kallades “en skam för Skåne”. Rapporten innehåller ett antal förslag på förändringar för att alla Sveriges kommuner ska dela på ansvaret att erbjuda nyanlända en värdig boendesituation.


LÄS MER

Jakten på den jämlika skolan - 23 mars, 2018

Skolan har alltid varit och kommer fortsätta vara en av de stora samhällsfrågor som engagerar invånare, opinionsbildare och politiken. Svenska skolresultat har under lång tid sjunkit, därför är det glädjande att den senaste PISA-mätningen visar att den nedåtgående resultatspiralen är bruten. Dock finns tydliga skillnader, som dessutom ökat över tid, mellan vilka elever som klarar […]


LÄS MER

Modernisera Sverige! - 21 mars, 2018

– Om snabba tåg som kommer i tid I den här rapporten går Rune Wigblad igenom de frågeställningar som finns kring magnettåg och försöker ge svar om teknikalternativets fördelar. Rapporten diskuterar teknikens potential som snabbtåg, magnettågens del i ett hållbart samhälle, granskar kritiskt Sveriges infrastrukturinvesteringar och pläderar för magnettågens överlägsenhet gentemot höghastighetståg. Rune Wigblad är […]


LÄS MER

Nya Karolinska – Ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? - 12 mars, 2018

Nya Karolinska har bevakats sedan 2016 som något av ett skandalprojekt i fråga om bristande projektstyrning och, framför allt, mycket höga kostnader. På senare tid har verksamheten i huset diskuterats alltmer: sjukvården på Nya Karolinska genomgår en omorganisation som dragit på sig kritik. Organisationsmodellen har utarbetats av den amerikanska konsultfirman Boston Consulting Group och ekonomen […]


LÄS MER

Trafikupphandlingarnas kostnader - 28 februari, 2018

Det sades att trafikupphandlingarna var för dyra, så staten som beställare valde en upphandlingsstrategi som gick ut på internationalisering. Nu har Lars-Fredrik Andersson och Ingemar Dahlqvist analyserat hur detta har påverkat och påverkar konkurrensen om projekten, kostnaden för arbetskraft, samhällskostnaden samt den så kallade svenska modellens funktion. Rapportförfattarna har tittat på stora upphandlingar så som Södra länken och Förbifart Stockholm, […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 2 – Hushållens skulder och framtidens bostadsfinansiering - 23 februari, 2018

– Hushållens, statens och finansiella sektorns roll för att finansiera bostadsbyggandet I dag är behoven av att bygga bostäder stora. I framtiden väntas de bli än större. För att samla tillräckliga resurser för detta omfattande byggande krävs en välfungerande bostadsfinansiering: en uppsättning spelregler som underlättar samspelet mellan myndigheter, finansiell sektor och hushåll i syfte att […]


LÄS MER

A democratic future for the European Union - 15 februari, 2018

In “A democratic future for the European Union”, Lars Anell contributes to the discussion initiated by Juncker and The White Paper on the Future of Europe. Anells starting point is that we must consider supranational decisions as legitimate but also vitalize democracy in the member states. He warns of a growing and transfer of competences to the Union that should reasonably be in the member states. If national policy is emptied on its content, we put the democracy at stake. Democracy is not just a set of rules. It must also have content.


LÄS MER

Bärplockares arbetsvillkor – säsongen 2017 - 19 januari, 2018

Under flera år har Mats Wingborg skrivit rapporter om det som hänt inom branschen där det plockas vilda bär, det vill säga den kommersiella plockningen av blåbär, lingon och hjortron. Huvudfokus i rapporterna har varit hur villkoren för plockarna sett ut och förändrats. I den här rapporten beskrivs vad som hände under säsongen 2017. Rapporten jämför […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 1 – Bostadsmarknaden - 7 december, 2017

– Hushållens, företagens och politikens utmaningar I denna rapport görs en probleminventering av bostadsmarknaden utifrån tre perspektiv: hushållets, producentens och politikens. Utmaningarna är betydande i samtliga perspektiv och de har också naturligtvis starka kopplingar till varandra. Hushållens snabbt växande skulder är självklart en risk för det enskilda hushållet, men också för bankerna som lånat ut […]


LÄS MER

Under falsk flagg - 4 december, 2017

Diskussionen kring satsningar på väg och järnväg har varit i debattens centrum under en längre tid i samtliga partier. Ofta är utgångspunkten för denna debatt den bild av läget som produceras av myndigheter. Inte minst har Finansdepartementets beskrivning av läget ett stort genomslag. Sedan 2012 har det dock skett en betydande omsvängning i hur Finansdepartementet […]


LÄS MER

Juridifiering - 24 oktober, 2017

De senaste 30 åren har beslut, som tidigare fattades av folkvalda, flyttats över på myndigheter och domstolar. Det gäller många olika områden, till exempel infrastruktur, bostäder, miljö, migration, integritet, skola och funktionshinderspolitik. I den här rapporten beskriver Oskar Taxén, jurist fackförbundet Kommunal, juridifieringen och presenterar ett antal förslag på reformer.


LÄS MER

Föräldravänliga villkor i lokalpolitiken - 14 oktober, 2017

Den här skriften handlar om villkoren för lokalpolitiker som är föräldrar. I Sverige finns i dag 36 800 förtroendevalda lokalpolitiker. Det är människor som har uppdrag i kommunala nämnder och styrelser, som är ledamöter i kommun- och landstingsfullmäktige, och personer som har toppuppdrag som kommunalråd eller landstingsråd.


LÄS MER

En arbetsmarknadsrapport som utmanar – tankar om en SNS-rapport - 13 juni, 2017

SNS Konjunkturråd 2017 presenterade för en tid sedan en rapport med titeln Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad. Syftet med rapporten var att presentera ett batteri av förslag som går ut på att sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden. Jonas Olofsson, professor vid Institutionen för socialt arbete Malmö högskola, har läst SNS-rapporten och ger i […]


LÄS MER

Demokrati – hotet från populismen - 17 maj, 2017

Populistiska strömningar låg bakom utfallet både i brexit-omröstningen och Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Populismen breder ut sig i Europa. I tre essäer diskuterar Sam Hägglund och Lars-Olof Pettersson hur populismen – historiskt sett och i dag – har förhållit sig till demokratin. Författarna ställer sig en rad frågor: Vilka är de viktigaste […]


LÄS MER

En dyrbar väg! - 2 maj, 2017

Tågen är försenade, bilköerna är långa och i glesbygden klagas det på hopplösa vägar. Anekdotiskt finns det mycket som pekar på att investeringar och underhåll inte håller en tillräckligt hög nivå i transportsektorn. Svenskt Näringsliv publicerade en rapport som hävdar att vår infrastrukturskuld nu är 300 miljarder. Både IMF och OECD uppmanar dessutom sina medlemsländer […]


LÄS MER

Transnationell jämlikhetspolitik - 11 april, 2017

I den europeiska samtiden är vi, våra arbeten, brist på arbeten, idéer, ekonomiska kriser, ekonomisk tillväxt, konflikter och politik i rörelse över nationsgränser. Detta är ett nytt samhälle och ett nytt sätt att leva som saknar en tydlig jämlikhetspolitik. En politik för social rättvisa som strävar efter att ge alla människor och inte endast ett […]


LÄS MER

Tankar om arbetsmiljö – Arbetsmiljölagen 40 år - 17 februari, 2017

Arbetsmiljölagen, AML, fyller 40 år 2017. Detta var temat för en seminarieserie som Arena Idé arrangerade i ett unikt samarbete med sju fackförbund från LO, TCO och Saco. Sara Dadnahal, praktikant på Arena Idé under höstterminen 2016, har varit redaktör för den här slutrapporten. Arbetsmiljölagen antogs av Sveriges riksdag 1977, vilket innebär att problembeskrivningar, utredningsunderlag, forskning med […]


LÄS MER

Movement Lawyers - 14 februari, 2017

The road towards a society-changing law – of power, civil society and the need for new lawyers Rami Al-Khamisi has written the rapport he himself had wanted to read as a new law student and as an organizer. To be strengthened and inspired. To get the proper tools. In order to use the law to push […]


LÄS MER

Hushållsnära tjänster för äldre - 30 januari, 2017

Efterfrågan på hushållsnära tjänster har vuxit de senaste decennierna. En anledningen är den ökade andelen människor som blir äldre och att köp av hushållsnära tjänster har vuxit inom den gruppen. I den nya studien “Hushållstjänster för äldre” analyserar Helene Brodin, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, och Lars Fredrik Andersson, Institutionen för geografi och […]


LÄS MER

Den farliga mångfalden – om Sverigedemokraternas världsbild - 13 januari, 2017

Alla vet att Sverigedemokraterna är ett parti som vill förhindra invandring till Sverige. Tyvärr stannar förståelsen av partiet ofta just där. Sverigedemokraterna är ett parti som är mot invandring och mot muslimsk invandring mer specifikt. Det gör att många i dagligt tal tycker att det räcker med att kalla partiet för populistiskt eller högerpopulistiskt. Visst kan […]


LÄS MER

En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa - 22 december, 2016

Chefen för den europeiska centralbanken, Mario Draghi, meddelade den 1 juli 2012 att hans institution skulle ”göra allt som behövdes för att rädda euron”. Europeiska unionens ekonomiska politik styrs i dag av denna fasta föresats att till varje pris rädda och vidmakthålla en valutaunion som leder vidare mot en ”allt fastare gemenskap”. Projektet är i […]


LÄS MER

Tillbaka till socialförsäkringar för alla - 21 december, 2016

Sedan mitten av 1990-talet har täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna minskat kraftigt. Parallellt har olika lösningar organiserats utanför den allmänna försäkringen i form av olika typer av tilläggsförsäkringar. Det rör sig framförallt om kollektivavtalade lösningar. I denna rapport diskuteras konsekvenserna av denna utveckling. Vidare presenteras en skiss på hur en reform skulle kunna genomföras för […]


LÄS MER

En alltmer osäker bransch - 6 december, 2016

Trots att bärplockningsbranschen har sanerats behövs fortsatta reformer. Framför allt för att garantera att plockarna får drägliga villkor, men faktiskt också för att rädda en alltmer skakig bransch. Detta blev tydligt säsongen 2016 när bärpriserna var historiskt låga. Den här rapporten handlar om vad som hände under säsongen 2016 inom den kommersiella plockningen av vilda […]


LÄS MER

Återhämtning var god dröj - 3 december, 2016

 Åtta år har gått sedan finanskrisen. Världsekonomin karakteriseras fortsatt av att arbetslösheten är hög och att skuldsättningen är rekordhög i både privat och offentlig sektor. Tillväxtutsikterna förblir låga och den internationella handeln är ovanligt svag. Varför dröjer återhämtningen? I rapporten Återhämtning var god dröj tar sig Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom, och Lars Fredrik Andersson, […]


LÄS MER

När kommunen blev en marknad – trettio år med New Public Management i Uppsala kommun - 3 november, 2016

Rapporten När kommunen blev en marknad är en beskrivning av trettio års styr- och organisations­experiment i Uppsala kommun, av de bakomliggande nyliberala idéer som till stor del styrt denna utveckling (New Public Management), samt av några konsekvenser denna utveckling fått för den kommunala verksamheten. Rapporten inleds med en beskrivning av de nyliberala idéerna, som idag ofta går under namnet New Public […]


LÄS MER

Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi - 20 oktober, 2016

Hur fungerar den globala ekonomin? I vilken utsträckning är Kina världens fabrik? Hur konsumtionsledd är USA:s tillväxt, och hur stort är USA:s bidrag till de globala obalanserna? Hur handelsberoende är Sverige och vilka är våra viktigaste handelspartners? Hur konkurrenskraftig är svensk ekonomi och svensk industri, och vad har hänt med Sverige sedan finanskrisen 2008–09? Detta är några av de frågor […]


LÄS MER

The Populist Signal - 17 oktober, 2016

The Populist Signal handlar om den turbulenta politiska scen som utspelas i Storbritannien och över hela Västeuropa. Rapporten beskriver ökningen av populistiska partier som en produkt av besvikelse med politiska partier och val, av människor som känner att de inte har en röst i de beslut som fattas. Författaren Claudia Chwalisz skriver om medborgarnas minskade tilltro till ”etablissemanget” och politiska partiers problem […]


LÄS MER

Osäkra jobb - 6 oktober, 2016

– Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar I Sverige minskar tillsvidareanställningarna sedan mer än 20 år tillbaka. I stället ökar antalet tidsbegränsade anställningar, timvikariat, projekt- och provanställningar som aldrig leder till en fast anställning. Det handlar om ”sms-anställningar”, anställningar där medarbetaren får ett sms med kort varsel om när nästa pass börjar. […]


LÄS MER

Policies for Innovation in Times of Digitalization - 29 september, 2016

Rapporten ”Politics for Innovation in Times of Digitalization. A Comparative rapport on innovation policies in Finland, Sweden and Germany” är ett resultat av ett samarbete mellan de tre tankesmedjorna Arena idé, Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland, samt Kalevi Sorsa Foundation i Finland. Det finns förstås många skillnader mellan Sverige, Tyskland och Finland. Men ett viktigt gemensamt drag […]


LÄS MER

Vad ska folkhögskolan vara? - 12 juli, 2016

Hur ska folkhögskolorna kunna stödja folkrörelser och det civila samhället? Den frågan är i hög grad aktuell med anledning av förslaget till bidragssystem. Rörelsefolkhögskolorna är oroliga för att möjligheten att stödja och utveckla civilsamhället begränsas. Utredaren Mats Wingborg har i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och en rad folkhögskolor skrivit rapporten ”Vad ska folkhögskolan vara? […]


LÄS MER

Jämlikhetsskapande integration - 20 juni, 2016

Dagens värld präglas av ökande ojämlikhet. Även om skillnaden i inkomst mellan länder verkar ha jämnats ut under de senaste årtiondena, så fortsätter skillnaderna inom länder att öka. Och ojämlikheten ökar snabbare i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Ojämlikheten är en drivkraft bakom den ökande migrationen i världen. I dag räknar den internationella […]


LÄS MER

Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar - 23 maj, 2016

Sverige står inför en integrationsutmaning. Tusentals människor har på livsfarliga vägar flytt undan krig och förföljelse för att finna en ny fristad. Människor med kunskap, erfarenhet och viljan att påbörja ett nytt liv i Sverige. Frågan är nu hur den framtiden ska se ut och hur Sverige som land tar sig an uppgiften? Rapporten Integrationsutmaningen: […]


LÄS MER

Sabotera inte öppenheten om partipolitikens pengar - 10 maj, 2016

Efter mer än tio års fördröjning beslöt Sveriges riksdag under mars 2014 att införa ”Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier”, insynslagen. De första redovisningarna enligt lagens krav blev offentliga på Kammarkollegiets hemsida under sommaren 2015. Ungefär samtidigt tillsatte regeringen Reinfeldt en ny kommitté med uppgift att lägga fram förslag så att lagen så […]


LÄS MER

Krympande utrymme för det civila samhället - 26 april, 2016

Superutvecklingsåret 2015 är över. Avtal om nya hållbara utvecklingsmål, om finansieringen av dem och avtal  om att motverka växthuseffekten är på plats. Men för det civila samhället fortsätter klimatet att försämras. Länder i alla delar av världen inför eller skärper restriktioner som försvårar för civilsamhällets organisationer, framför allt de som arbetar för demokrati och mänskliga […]


LÄS MER

USA:s växande klyftor – vad händer med The American Dream? - 31 mars, 2016

Författaren, utrikeskorrespondenten och USA-kännaren Karin Henriksson har läst böcker och rapporter av forskare som Putnam, Deaton, Inglehart och Stiglitz och besökt samhällena Rowan och Eden i North Carolina där jobben försvinner. De 400 rikaste i USA äger lika mycket som de 150 miljoner som äger minst. Andelen som får pension från arbetsgivaren har sjunkit till strax under 35 […]


LÄS MER

Att binda politiken vid hållbarhetsmasten - 25 februari, 2016

Den nuvarande rödgröna regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk kan se ut. Utredningen ska redovisas den 1 mars respektive den 1 juni 2016. Förhoppningen är att genom ett klimatpolitiskt ramverk etablera klimatpolitiska mål, formulera styrmedel samt lägga grunden för en “samlad och långsiktig” klimatpolitik. Direktiven nämner särskilt att en […]


LÄS MER

Så blir klimatpolitiken jämlik - 22 februari, 2016

Uppspelet inför klimatmötet i Paris var ödesmättat. Värden för mötet, president François Hollande, konstaterade att aldrig har insatserna varit så höga som vid detta möte. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon menade att det är en möjlighet som aldrig kommer tillbaka och påven trumfade alla med att säga att vi är på randen till att begå kollektivt […]


LÄS MER

Ett Anständigt Liv - 13 januari, 2016

Åsikter om vilka löner människor bör få för utfört arbete är kopplade till synen på vilka liv människor ska leva. 2013 gav Arena idé ut Ett Anständigt liv första gången. Då handlade debatten om ungdomsarbetslösheten het. Nu ligger fokus på sänkta ingångslöner som ett sätt att underlätta för nyanlända flyktingar att få jobb. Målet är […]


LÄS MER

Så var säsongen för utländska bärplockare 2015 - 17 december, 2015

Den här rapporten ger en översikt av vad som hände under säsong 2015 inom den kommersiella plockningen av vilda bär i Sverige. Rapporten är en uppföljning av Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 som Mats Wingborg skrev för Arena idé. Rapporten undersöker hur bärsäsongen varit 2015, vilka grupper som kommit till Sverige för att plocka bär, under […]


LÄS MER

Arbetskraft från hela världen - 16 december, 2015

I slutet av 2008 liberaliserades Sveriges regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Reformen bidrog till att göra Sverige till ett av västvärldens öppnaste länder. Kritiker varnade dock redan tidigt för problem som lönedumpning och utnyttjande av utländska arbetstagare. Vad kan vi i dag, sju år senare, säga om det faktiska utfallet? Med antologin Arbetskraft […]


LÄS MER

Rörelsejurister - 12 december, 2015

Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister Rami Al-khamisi har skrivit en rapport han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som […]


LÄS MER

Lagliga vägar över Medelhavet - 29 oktober, 2015

Den här texten argumenterar för att vi – Sverige, EU, världen – borde upprätta en färdplan för friare migration över Medelhavet. Med bilden av drunknade flyktingbarn på näthinnan är det inte svårt att hålla med om att det är moraliskt riktigt att sträva efter att göra människors migration över Medelhavet säkrare. Det moraliskt riktiga är […]


LÄS MER

Kooperation – en del av världen - 23 oktober, 2015

Idén om det kooperativa företaget innebär att personer – i sin roll som konsumenter, producenter eller personal – samarbetar om att med gemensamma resurser driva en verksamhet. Syftet med den är att tillgodose deras gemensamma behov och önskningar. Alla deltar på lika villkor, kapitalintresset är begränsat och verksamheten styrs enligt demokratiska principer (en person – […]


LÄS MER

Søren Krarup – konservatismens tredje våg - 23 september, 2015

Søren Krarup är inte särskilt känd utanför Danmark. Men han har haft en stor betydelse som Dansk Folkepartis intellektuella röst. I mer än femtio år har han envist utarbetat en hård konservatism för 2000-talet. Dansk politik lever nu under hans skugga. Den är i dag en del av en europeisk konservativ våg. Den består av […]


LÄS MER

900 miljarder skäl att uppskatta invandring - 1 juli, 2015

Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden? Sandro Scocco, chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, […]


LÄS MER

Tyskar och “utlänningar” - 18 juni, 2015

När de konservativa systerpartierna CDU/CSU och det socialdemokratiska SPD, som i dag formar Tysklands stora koalition, efter valet i september 2013 förhandlade om samarbete bidrog komplexet tyskar och utlänningar till att förhandlingarna blev utdragna. Ämnet hade under årtionden gett upphov till svåra politiska motsättningar. Nu förefaller man ha nått en samsyn som tidigare var fullständigt […]


LÄS MER

Den maktlösa vänstern - 12 juni, 2015

Den europeiska vänstern har misslyckats med att formulera ett slagkraftigt alternativ till ökade inkomstskillnader och hög arbetslöshet. Den fortsätter i stället att följa åtstramningspolitiken, trots att det finns övertygande argument för att den misslyckats. Det finns anledningar till denna maktlöshet – och det finns även vägar ur den. Det skriver Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco i rapporten […]


LÄS MER

Ostlänken – upphandling på väg att spåra ur? - 2 juni, 2015

På uppdrag av Arena Idé har frilansjournalisten Peter Leander undersökt vilka sociala krav som fackförbund, politiker, intresse­organisationer med flera vill att Trafikverket ska ställa i upphandlingen av Ostlänken. Rapporten redovisar också vilket mandat Trafikverket upplever att de har att ställa sociala krav.   Peter Leander är frilansjournalist och bor i Stockholm. Han har tidigare arbetat som rapporter på bland annat Byggnadsarbetaren, […]


LÄS MER

Kreol – ett spöke går runt i orten - 20 maj, 2015

”Vi är inte alls svenskar, kurder, araber, chilenare etc… jag tror att vi måste släppa det där. Vi har kanske varit allt det där, men vårt möte med varandra har gjort att vi kokats ihop till något nytt, något annat.” Vi är en ny social grupp som sakta tar form och växer i det svenska […]


LÄS MER

Sätt riksdagen i karantän – en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri - 11 maj, 2015

Påverkansindustrin blomstrar i hela västvärlden. ICCO:s rapport om lobbyism skildrar en bransch på frammarsch. ”Pr-byråer är på uppgång, växer i omsättning och är optimistiska inför framtiden. Vinsterna ökar.” Samtidigt varierar graden av regleringar och lagstiftning kraftigt länder emellan. Medan USA, där påverkansbranschen är etablerad sedan länge, har åtskilliga verktyg för att kontrollera och granska industrin […]


LÄS MER

Idéer till organisatoriska förändringar för en bättre äldreomsorg - 28 april, 2015

Äldrereformen som genomfördes 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg av äldre. Kommu- nerna tog ansvar för en fråga som tidigare legat på landstingen. Sedan dess har diskussionen om ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting pågått mer eller mindre kontinuerligt. Brukare och anhöriga har oroats, politiker och tjänstemän har […]


LÄS MER

Gör din plikt – kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst - 22 april, 2015

Rapport nr 24 i Ny Tid-serien. Av Mats Wingborg. Den 16 juni 2009 avskaffade riksdagen den allmänna värnplikten i fredstid. Flera skribenter har påpekat att något därigenom gick förlorat. Värnplikten hade, enligt dem, fungerat som ett kitt i det sammanhållna Sverige. Värnplikten skolade också nya generationer för gemensamma samhällsinsatser och bidrog understundom till att socialisera […]


LÄS MER

Kooperation – en del av välfärden - 12 mars, 2015

I dag utgör kooperativa lösningar en ganska liten del av välfärdssektorn. Samtidigt finns ett ökande politiskt intresse för kooperativa lösningar inom välfärden. Rapporten Kooperation – en del av välfärden försöker förklara vad kooperativ välfärd kan innebära och vad den kan bidra med. Bland annat med siffror från register och undersökningar och erfarenheter inifrån några kooperativa […]


LÄS MER

Därför hade alla fel om Grekland - 11 februari, 2015

En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade den om oansvarigt lånande, lata greker och fusk. Det är en myt. En bättre beskrivning av krisen är kollektiv aningslöshet, brister i EMU:s regelverk och misskött krishantering från EU:s sida. Det skriver Arena Idés chefsekonom, Sandro Scocco, […]


LÄS MER

Sociala strukturer i utbildningssystemet | Ylva Bergström (Red.) - 13 januari, 2015

Rapporten består av fyra korta presentationer av aktuell forskning som undersöker hur övergripande sociala strukturer formas inom utbildningssystemet. Utbildningsfält och arbetsmarknad Hur uppstår sociala skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor? På vilka sätt hänger skillnaderna ihop med utbildningssystemet? Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Ida Lidegran, lektor i utbildningssociologi, båda från Uppsala universitet. Skollärare – […]


LÄS MER

Ordning och reda i valrörelsen - 16 december, 2014

En utvärdering av LO:s valprojekt inför valen 2014 | Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé har tillsammans med Lars-Anders Häggström (tidigare ordförande för Handels) utvärderat LO:s valrörelser 2014 på uppdrag av LO:s styrelse. LO:s valrörelser under supervalåret 2014 innebar ett genombrott för ett nytt arbetssätt. För första gången presenterade LO en egen facklig valplattform med […]


LÄS MER

Uppdatera klimatpolitiken | Magnus Nilsson - 11 december, 2014

EU är just nu i färd med att staka ut klimatpolitiken fram emot 2030. Om debatten om den svenska och europeiska klimatpolitiken baseras på en inaktuell verklighetsbild lär vi knappast få en fungerande politik. Med detta som bakgrund diskuterar Magnus Nilsson hur den svenska klimatpolitiken på några punkter kan och bör uppdateras för att vi […]


LÄS MER

Efter Mos Maiorum | Peter Leander - 9 december, 2014

Tidigare i år publicerade Arena Idé Peter Leanders rapport Skyldig tills motsatsen bevisats? – En granskning av polisens inre utlänningskontroller. Rapporten bekräftar att svensk polis använder sig av rasistiska metoder vid så kallade inre utlänningskontroller, trots att detta är förbjudet enligt svensk och internationell lag. Men vad hände sedan? I oktober månad i år genomfördes […]


LÄS MER

Villkoren för utländska bärplockare | Mats Wingborg - 19 november, 2014

Den kommersiella bärplockningen i Sverige har väckt många känslor. Främst genom återkommande skandaler där utländska bärplockare blivit utan lön, fått arbeta under odrägliga förhållanden och bott i undermåliga anläggningar eller i läger i skogen. Samtidigt har flera initiativ tagits för att förbättra bärplockarnas villkor. Migrationsverket har stramat upp sitt regelverk, seriösa företag i branschen har […]


LÄS MER

Europeiskt skitliv - 1 september, 2014

Rapporten, utformad som en kunskapsöversikt, tar sin utgångspunkt i boken Skitliv i vilken unga människor beskriver sina otrygga jobb i dagens Sverige. Det är inget nytt fenomen. Rapporten beskriver en global maktförskjutning som har medfört att arbetsgivarnas ställning har stärkts, medan arbetstagarnas villkor har försämrats.


LÄS MER

Marknad på villovägar - 14 augusti, 2014

Välkommen på samtal och mingel om framtidens järnvägspolitik. Fira boksläppet av Arena Idés nya bok »Marknad på villovägar.« På uppdrag av Arena Idé har marknadsforskaren Jesper Meijling skrivit boken »Marknad på villovägar« som bland annat analyserar vilken påverkan införandet av marknadsmodeller och new public management har haft på den svenska järnvägen. Hur kan vi höja kvaliteten i järnvägssystemet? Välkommen på samtal och […]


LÄS MER

En orättfärdig bildningspolitik | Mats Wingborg - 3 juli, 2014

Om landstingens stöd till landstingsfolkhögskolor respektive rörelsefolkhögskolor – en granskning av 150 folkhögskolors ekonomi Rapporten Orättvis bildningspolitik har tillkommit på initiativ av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg & Viskadalen och Biskops Arnö Nordens folkhögskola i samarbete med Arena idé. Folkhögskolorna har spelat en viktig roll för bildningen och utbildningen i vårt land, och erbjudit en möjlighet […]


LÄS MER

Lägre skatter, färre personal, större behov - 27 juni, 2014

Blivande mammor som protesterar mot förlossningsvården, bristande tillgång till äldreboenden och stress för personalen. Bilden av välfärden är inte alltid vacker. Å andra sidan talar Svenskt Näringsliv och SKL om rekordresurser. Hur hänger det ihop? I rapporten »Lägre skatter, färre personal, större behov« ges en sammanhängande bild över hur den faktiska resursutvecklingen i välfärden har sett […]


LÄS MER

Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden - 17 juni, 2014

Ingen samhällsintresserad medborgare kan ha missat att den svenska välfärdsmodellen debatteras. Har vi råd med välfärden i framtiden, ska vinst tillåtas, ska riskkapitalister få äga, avregleringar eller återregleringar, hur säkerställs kvaliteten och hur ska välfärden organiseras? Det är politiker, forskare och andra experter som diskuterar. Sällan hörs de som dagligen ger oss välfärd, de professionella. […]


LÄS MER

Hur finansiera vård och omsorg för äldre - 17 juni, 2014

Rapport skriven av Dan Andersson, författare och tidigare chefsekonom på LO. Rapporten går igenom olika förslag som förekommit om finansieringen av äldreomsorgen; konton, höjda skatter, privata försäkringar och allmän försäkring. Merparten av rapporten beskriver hur en allmän äldreomsorgsförsäkring skulle kunna se ut, fördelar och nackdelar, finansiering mm. Rapporten ingår i projektet “Värdig äldreomsorg” som Arena Idé genomför på […]


LÄS MER

Äldreomsorg vid livets slut - 17 juni, 2014

Arena Idé återpublicerar en essä skriven av Anna Hedborg (ursprungligen publicerad i antologin ”Från konkurrens till kvalitet”). Anna Hedborg skissar i sin essä om äldreomsorg strukturen på en framtida äldreomsorgsförsäkring som skulle kunna lösa en del av de utmaningar som äldreomsorgen står inför. Eftersom denna essä inspirerat till hela projektet ”Värdig omsorg” återpubliceras den för att bidra […]


LÄS MER

Strävan efter ett liv i själv­ständighet - 5 juni, 2014

I dag lanserar Arena Idé en rapport som går igenom hur det står till med äldreomsorgen. Rapporten visar hur bristen på resurser leder till oroväckande tendenser. Några myter som florerar i debatten om äldreomsorgen punkteras. I dag är kommunernas verksamhet underdimensionerad, i jämförelse med 1993 finns år 2012 ett gap mellan resurser (antalet platser) och […]


LÄS MER

Att agera juridiskt mot etnisk profilering - 8 maj, 2014

Lärdomar från den internationella konferensen “Reva: Litigating Ethnic Profiling” Den 15 februari 2014 bjöd Arena Idé tillsammans med Open Society Justice Initiative in till en heldagskonferens om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot etnisk profilering och projekt som Reva. I den här rapporten har vi samlat de viktigaste lärdomarna från konferensen. Rapporten innehåller exempel på […]


LÄS MER

Bortom skuldberget – Politiska och ekonomiska reformer för Europa - 6 maj, 2014

Rapport nr 23 i Ny Tid-serien. Av Daniel Mathisen. De senaste tre åren har Europeiska unionen genomgått en exempellös skuldkris som fört med sig rekordhög arbetslöshet, fallande investeringar och lägre förtroende för den ekonomiska utvecklingen. Europas svar har varit att strama åt offentliga utgifter, något som fört med sig än högre arbetslöshet och ytterligare fall […]


LÄS MER

EKONOMISK METODKVALITET INOM STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR - 6 maj, 2014

Kloka politiska beslut förutsätter bra underlag. Det svenska kommittéväsendet är reglerat på olika sätt, bland annat i en förordning och en Kommittéhandbok. Betyder det att våra folkvalda representanter får bra underlag? Det är en fråga om tillståndet i vårt demokratiska system. Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt […]


LÄS MER

Ett marinblått Frankrike? - 28 april, 2014

Tomas Lindbom har skrivit en rapport om hur Nationella fronten har stärkt sin ställning i fransk politik sedan Marine Le Pen tog över ledarskapet i partiet för drygt tre år sedan. Marine Le Pen fullföljer en mer än hundra år gammal nationalistisk tradition i Frankrike. Hennes variant av nationalism är inskränkt och kulturrasistisk. Invandrare ska assimileras […]


LÄS MER

Identitet och integration: om invandrades resurser - 22 mars, 2014

Den här rapporten bemöter myter kring sambandet mellan människors identitet och invandrades integration. Rapporten bygger på en genomgång av forskningslitteratur och texter som publicerats i internationella refereegranskade tidskrifter. Det är svårt att välja vilka fördomar och myter som ska tas upp i en kort rapport av det här slaget. Det är relevant att ställa frågor […]


LÄS MER

Vanliga påståenden om invandrare och invandring – vad säger forskningen? - 22 mars, 2014

Syftet med rapporten är att bemöta vanliga påståenden om invandring och invandrare med internationell empirisk forskning. Rapportens tre avsnitt utgår från regeringens lista över vanliga påståenden om invandrare och invandring. Det finns föreställningar om att invandrare kommer till Sverige enbart för att leva på bidrag, att invandringen leder till lönedumpning, högre arbetslöshet och ökad brottslighet. […]


LÄS MER

Analys: Migration är världens äldsta vapen mot fattigdom - 6 mars, 2014

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, skriver i en analys publicerad av tidningen Omvärlden: “Den explosionsartade ekonomiska tillväxten och den snabba befolkningstillväxten i Afrika gör att vi kommer att se en ”afrikanisering” av migrationen. Afrikas befolkning kommer att öka från 1,1 miljarder med ytterligare över en miljard till 2050. Samtidigt har befolkningstillväxten minskat eller avstannat […]


LÄS MER

Värden i välfärden – Om styrning och organisering efter New Public Management - 4 mars, 2014

Rapport 1 i serien “Styra eller styras – Om styrning av välfärden” Ekonomisering och marknadslösningar skulle leda till en effektivare offentlig sektor. Avbyråkratisering, privata företag, målstyrning, individuell valfrihet – idéerna lät bra i teorin. Men hur blev det? Sedan mitten av 80-talet har New Public Management kommit att dominera den offentligt finansierade verksamheten. De senaste […]


LÄS MER

Välfärdens resurser: Sandro Scocco intervjuas i Dagens Samhälle - 17 februari, 2014

I Dagens Samhälle den 13 februari 2014 förklarar Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco på vilket sätt regeringens skattesänkningar har påverkat kvalitén i välfärden. På ett och ett halvt uppslag med rubriken ”Rekordstora skatteintäkter räcker inte till” går Dagens Samhälle igenom den svenska välfärdens förutsättningar, tillstånd och framtid. Dagens Samhälle konstaterar att skatteintäkterna har ökat trots minskningen av skattekvoten, vilket […]


LÄS MER

Skyldig tills motsatsen bevisats? En granskning av polisens inre utlänningskontroller - 15 februari, 2014

Frilansjournalisten Peter Leander har granskat polisens inre utlänningskontroller. Rapporten bekräftar att antalet inre utlänningskontroller är omfattande och att antalet ökar. Bara under 2013 gjordes fram till november 27 404 kontroller. Mörkertalet är stort. Polisens dokumentation är kodad och svår att tyda. Många kontroller registreras inte alls. Det öppnar upp för godtycklighet och ökar risken för övergrepp.  Röster om […]


LÄS MER

Börje Ljunggren: Sino-japanskt maktspel med historisk eld - 13 januari, 2014

Några obebodda klippöar i Östkinesiska havet, av Japan kallade Senkaku och av Kina kallade Diaoyu, är epicentrum för växande spänningar mellan Kina och Japan. För USA, Japans nära allierade, innebär utvecklingen en komplicerad balansakt. Försvarsalliansen med Japan är en central del av USA:s Östasienpolitik, men av stor betydelse för USA är också att inte försämra […]


LÄS MER

Ett anständigt liv - 4 december, 2013

Centerpartiets Annie Lööf tycker att ingångslönerna borde sänkas med 25 procent. I takt med att arbetslösheten stiger argumenterar allt fler för att ingångslönerna borde sänkas, för att som det heter ”sänka trösklarna” till arbetsmarknaden. Men går det att leva på Lööf-löner?


LÄS MER

Håkan A Bengtsson: The Swedish Model – conflict or consensus? - 8 november, 2013

rapport by Håkan A Bengtsson, executive director of the Arena Group (Arenagruppen). Published in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung. Rioting in suburban areas of Stockholm and other Swedish cities in the spring of 2013 was rapported in several international media. The riots exposed the increased rifts in Swedish society. Major groups have benefited in purely […]


LÄS MER

Det nödvändiga uppbrottet – reformera det ekonomiska biståndet. - 13 juni, 2013

Rapporten är skriven av Tapio Salonen,  professor i socialt arbete, dekan vid Malmö högskola. Efterkrigstidens reformpolitik inriktades på breda inkluderande välfärdslösningar för alla grupper, i stället för särskilda stödsystem för fattiga. Kommunernas ekonomiska bistånd tänktes vara ett marginellt och tillfälligt stöd i oväntade och akuta hjälpsituationer. Nu visar det ekonomiska biståndet drag av återgång till […]


LÄS MER

Arenas ekonomiska råd rapport nr 7. Det svenska skattesystemet och den svenska debatten - 3 juni, 2013

Av Åsa Sohlman Inför valet i Tyskland 22 september bad Friedrich Ebert Stiftung Arena Idé ta fram en beskrivning av det svenska skattesystemet, då skatterna kommer att bli en av valfrågorna. Det man särskilt ville belysa var vår övergång från sam- till särbeskattning. I Tyskland har man fortfarande sambeskattning med en betydligt lägre sysselsättningsgrad bland kvinnorna som en […]


LÄS MER

“Vi har aldri vært kulturradikale” - 14 maj, 2013

“Kulturradikalism var en term för att mildra konflikter i ett konfliktfylld situation. Men det fylls med mening och utan innehåll”. I en ny artikel, utgiven av Arena Idés Ny tid-projekt, problematiserar Håvard Friis Nilsen, chef för den norska tankesmedjan Res Publica, begreppet “kulturradikal” genom att fördjupa sig i Georg Brandes teorier om kulturradikalism. Varför finns det inga kulturradikaler? Georg […]


LÄS MER

Arenas ekonomiska råd rapport nr 8. Contested Nordic Models of Work and Employment. Volvo Uddevalla and Welfare Capitalism - 8 maj, 2013

Åke Sandberg (redaktör). Rapporten är baserad på två symposier som hölls vid International Labour Process Conference  i Stockholm, mars 2012. Texten är på engelska. This rapport is based upon transcriptions from two symposia at the International Labour Process Conference in Stockholm, March 2012. Participants reflect on models of work and organization, and models of labour markets, […]


LÄS MER

Sverker Lindström: Pengar till politikerna och risken för korruption - 6 maj, 2013

Sverige anses inte ha någon omfattande korruption. Ett resultat av den uppfattningen är att vi hittills har saknat lagstiftning om de politiska partiernas finansiering. En annan förklaring är att Moderaterna i sex år motarbetat en lagstiftning. Under tiden har Moderaterna tagit emot mer än 90 miljoner kronor från anonyma givare. Sedan 2008 jagas Sverige av […]


LÄS MER

Den industriella vägen mot hållbarhet och tillväxt - 24 april, 2013

Den tredje upplagan av konferensen Arenas Ekonomiska Råd arrangerades i oktober 2012. Läs en sammanställning av konferensen “The Industrial High Road to Sustainability and Growth”. Texten är på engelska. Rapporten är rapport nr 6 från Arena Idés ekonomiska råd.  Which strategies are needed to formulate a modern industrial policy for creating new jobs, full employment and a social […]


LÄS MER

Att göra antirasism - 5 april, 2013

Av Maryam Yazdanfar och Anton Landehag. Den klasiska maktanalysen utgår från kontrollen av produktionsmedlen. Men sedan ett antal decennier har analysen av makten breddats och fördjupats till att inkludera kön, rasism och funktionalitet. Det finns olika former av rasism. I denna rapport är den exploaterande rasismen, den ojämlikhetsskapande rasismen, huvudperspektivet. Makt ger frihet att göra […]


LÄS MER

Arenas ekonomiska råd rapport 5. Erik Hegelund: Kan expansiv ekonomisk politik bota svensk massarbetslöshet? - 25 mars, 2013

I denna rapport gör ekonomen Erik Hegelund en genomgång av de teorier som dominerat den politiska och akademiska debatten om sysselsättning och arbetslöshet. Den s.k. NAIRU-teorin (jämviktsarbetslösheten) menar att arbetslösheten främst är beroende av hur arbetsmarknadens institutioner, exempelvis a-kassan, fungerar och att efterfrågan endast kan påverka arbetslösheten på kort eller medellång sikt. Det innebär att […]


LÄS MER

Minimera reservatsarealen! - 22 mars, 2013

Magnus Nilsson, journalist och miljökonsult, har åt Arena Idé granskat den pågående utvecklingen i våra skogar, vad aktuell forskning säger och vad gällande lagstiftning innebär. I rapporten “Minimera reservatsarealen” diskuterar han vilka förändringar av politiken som krävs för att de antagna naturvårdsmålen för skogen ska kunna klaras på ett sätt som minimerar konflikten mellan naturskydd och virkesproduktion. […]


LÄS MER

Sweden: The reluctant nation - 14 mars, 2013

In “Sweden: the reluctant nation” Göran Rosenberg explores the hitherto limited success of populist movements in Sweden. This has been partly due to the historically remarkable success of the Swedish model and the concept of “the peoples home”, folkhemmet. In the early 1990s the Swedish paradise began to crumble. Collective obligations were weakened. And the […]


LÄS MER

Wii, the people – Partier, rörelser, infrastruktur och presidentvalskampanjen 2012 - 18 december, 2012

Av Matt Browne, Senior Fellow på tankesmedjan Center for American Progress. Arenagruppen har erhållit rätten att översätta och sprida Matt Brownes text tack vare vårt samarbete med CAP. Översättning: Eric Sundström, chefredaktör Dagens Arena. Efter det amerikanska presidentvalet 2008 åkte många progressiva ledare och strateger på pilgrimsresa till USA. Syftet var att inhämta kunskap om den senaste utvecklingen inom politisk organisering och kommunikation, samt att se hur nya medier hade använts för att uppnå politiska mål. Den överväldigande majoriteten hoppades att studiet […]


LÄS MER

Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer i arbetslivet - 22 november, 2012

Av Mats Wingborg Denna rapport är den andra inom Arena Idés projekt ”Otrygga anlitandeformer”. De senaste decenniernas ökning av antalet arbeten med otrygga anlitandeformer har fått den globala fackföreningsrörelsen att reagera. Jobb med otrygga och osäkra anlitandeformer har alltid funnits. Men i västvärlden har dessa arbeten länge varit koncentrerade till kvinnodominerade arbeten inom servicesektorn, till […]


LÄS MER

Otrygg på jobbet, otrygg i systemet - 19 november, 2012

En syntes av fakta och perspektiv gällande osäkra och otrygga anlitandeformer på den svenska arbetsmarknaden. Av Victor Bernhardtz. Denna rapport är den första inom Arena Idés projekt “Otrygga anlitandeformer”. I debatten om den svenska arbetsmarknaden är osäkra och otrygga anlitandeformer ett återkommande tema. Med det menas alla anställnings- och uppdragsförhållanden som på något sätt ersätter […]


LÄS MER

Ardalan Shekarabi: Vinst och den offentliga tjänstemarknaden – en rättslig analys - 5 oktober, 2012

Av Ardalan Shekarabi, doktorand inom upphandlingsrätt på juridiska institutionen på Uppsala Universitet. Sverige är ett samhälle där den övervägande delen av välfärdstjänsterna finansieras solidariskt med skattemedel. Under de senaste två decennierna har en allt större del av produktionen av dessa tjänster överförts till den privata sektorn. Denna utveckling har skapat en stor offentlig marknad där […]


LÄS MER

Uwe Optenhögel & Florian Pronold: Cuba – In Search of an »Orderly Transition« Del 14 i »Ny tid-serien« - 4 oktober, 2012

For the first time since the demise of the Eastern Bloc Cuba’s socialist rulers are undertaking serious reform. However, the leadership lacks courage and trust in the people. Uwe Optenhögel is a political consultant and is currently the Director of Friedrich Ebert Stiftung’s office for Cuba. Florian Pronold is Vice-chairman of the SPD parliamentary group […]


LÄS MER

Tankesmedjor 2012 – söker makt över samhällsidéerna - 1 oktober, 2012

Av Sverker Lindström I början av 2010 redovisades i rapporten ”Makten över samhällsidéerna” en granskning av de största stiftelserna, instituten och föreningarna som bedriver en verksamhet som kan beskrivas som en tankesmedja. I den här rapporten ”Tankesmedjorna 2012” har en uppdatering skett. Den totala bilden har inte förändrats. Tankesmedjor betalda av eller anknutna till näringslivet är […]


LÄS MER

Katrine Kielos: Efter Europas svältkur – en ny ekonomisk debatt? Del 13 i »Ny tid-serien« - 29 juni, 2012

Efter ett år av långsamma och förvirrade reaktioner till den grekiska skuldkrisen hade Europas regeringar sommaren 2011 lyckats komma fram till något som faktiskt kunde kallas för en reformagenda. De fransk-tyska relationerna stärktes och hela Europa lärde sig säga ”Merkozy” om den tyska kanslern och den franske presidenten. Den politik som förespråkades från Berlin byggde […]


LÄS MER

Olav Fumarola Unsgaard: Nationalisera äldreomsorgen? - 31 maj, 2012

Rapport 3 i projektet »Välfärdens framtida finansiering« Äldreomsorgen är en central del av vår välfärd. Det finns en stor uppslutning kring en solidariskt skattefinansierad omsorg. Vi kräver lika tillgång till välfärd på lika villkor för alla medborgare, lika behandling av medborgare, så hög kvalitet att alla medborgare vill ha dem, en finansieringsform som gör att […]


LÄS MER

Arenas ekonomiska råd rapport 4. Daniel Lind och Christian Kellermann: A Swedish Wunder? Structural Fragility beneath Strong Macroeconomic Performance - 14 maj, 2012

The Swedish economy has recovered strongly since 2009. Its macroeconomic performance and fiscal policy may serve as a model for the deficit countries in Europe. But this »Swedish Wunder« is built on dangerous structural fragilities. The Swedish economy is increasingly imbalanced and prone to external shocks. There is an urgent need for an economic alternative. […]


LÄS MER

Matthias Machnig: Ecological industrial policy as a key element of a sustainable economy in Europe. Del 12 i »Ny tid-serien« - 27 april, 2012

So far, Germany has come rather successfully through the recent period of global economic crisis. The strong position held by manufacturing has been an important factor in this. High levels of balance of trade surpluses show the potential of an economic strategy based on industry and industry-related services. Also Germany is confronting the task of […]


LÄS MER

Ingemar Lindberg och Magnus Ryner: Finanskapitalets makt och fackets möjligheter. Del 11 i »Ny tid-serien« - 19 mars, 2012

En av de båda huvudrapporterna till LO-kongressen 2012 ställer frågan: ”kan fackförenings­rörelsen ställa krav på internationell reglering av det allt mer rörliga kapitalet?” Den här uppsatsen handlar just om den frågan. Finns det handlingsmöjligheter eller är finans­kapitalismen opåverkbar, sedd ur svensk facklig synvinkel? Är fackets roll i så fall bara att ”ställa krav” på andra […]


LÄS MER

Union busting i Sverige - 15 mars, 2012

Försvaga facket – ett mål även i Sverige? Av Sverker Lindström, på uppdrag av Elektrikerförbundet Union busting är ett begrepp hämtat från USA. Det är ett samlingsnamn på åtgärder som syftar till att motarbeta facklig organisering och verksamhet. I Sverige finns åtgärder med ett liknande syfte, att försvaga facket1. De i Sverige förekommande åtgärderna är av […]


LÄS MER

Arenagruppens rapport om barnfattigdom - 7 februari, 2012

Varför ökar barnfattigdomen i Sverige? Av Jesper Bengtsson och Mia Laurén Sverige är ett av världens rikaste länder med ett av de bäst utbyggda välfärdssystemen, ändå finns det även i vårt land barn som växer upp i fattigdom. För barn som lever i familjer som har under 60 procent av medianinkomsten har barnfattigdomen ökat konstant under […]


LÄS MER

Mats Wingborg: Idéer för mer kunskaper i skolan - 9 januari, 2012

Det svenska skolsystemet präglas av två problem. För det första att elevernas skolresultat sjunker. För det andra att den likvärdiga skolan är hotad. Den här rapporten handlar om det första problemet, men som framgår av studien finns länkar mellan de två problemen. Under de senaste åren har en rad studier tagits fram om vad som […]


LÄS MER

IMF-rapport: Fiscal Space - 9 november, 2011

En grupp forskare på Internationella Valutafonden har skrivit en rapport om olika länders budgetmässiga utrymme. Inte oväntat pekas länder som Japan, Grekland, Italien och Portugal ut som länder med stora problem, medan de nordiska länderna, Kanada och Australien skulle kunna föra en mer expansiv politik. Läs rapporten Ladda ned IMF-rapport: Fiscal Space (pdf)


LÄS MER

Ökad privat finansiering av sjukvården? Rapport 2 i projektet Välfärdens framtida finansiering - 17 oktober, 2011

Rapportens bakgrund är frågan om hälso- och sjukvården även i framtiden kan finansieras med offentliga medel, eller om utvecklingen av befolkningens vårdbehov och av hälso- och sjukvårdens behandlingsmöjligheter gör att ökad privat finansiering kommer att krävas. Denna diskussion har sin grund i olika kalkyler om välfärdsstatens framtida finansiering. Även om kalkylerna för hälso- och sjukvårdens del i viktiga […]


LÄS MER

Alexandra 
Franzén:
 Från 
Tel
 Aviv
 till
 Teheran
 –
 Arbetarrörelsen
 i 
Mellanöstern
. Del 8 i »Ny tid-serien« - 15 september, 2011

Mellanöstern
 är
 den
 region
 som
 sträcker
 sig
 från
 Turkiet
 i
 norr
 till
 Sudan
 i
 söder,
 från Marocko 
i 
väst 
till 
Iran 
i 
öst.
 Det 
är 
en 
region 
som 
spelar 
en 
mycket
 stor 
roll 
inom världspolitiken;
 det
 strategiska
 läget,
 de
 omfattande
 oljereserverna
 och
 Versaillesfredens
 märkliga
 gränser
 har
 alla
 garanterat
 att
 området
 stått
 i
 fokus
 under
 decennier. […]


LÄS MER

Mats Wingborg: Strategier för en global fackföreningsrörelse. Del 7 i »Ny tid-serien« - 12 september, 2011

En kärna i arbetarrörelsens strategi är att ena och organisera arbetare med målet att driva fram bättre levnadsvillkor. För den fackliga grenen av arbetarrörelsen är detta huvudsyftet. För den partipolitiska grenen är strategin mer sammansatt. För arbetarrörelsens partier är det nödvändigt att också organisera andra skikt i samhället eller samarbeta med andra par­tier för att […]


LÄS MER

Makten över samhällsidéerna – en granskning av svenska tankesmedjor - 19 juni, 2011

Av Sverker Lindström Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och kända idébaserade instituten är tio associerade med företagsintressen. Finansiellt är de helt dominerande. Den ekonomiska obalansen mellan olika ideologiska intressen är stor. Läs rapporten Ladda ned Makten över samhällsidéerna – en granskning av svenska tankesmedjor (pdf)


LÄS MER

Arenas ekonomiska råd Rapport 1. Daniel Lind: Ryktet om industrins död är betydligt överdrivet - 14 juni, 2011

Den här rapporten analyserar – genom input- och output-analys – den svenska ekonomins förändrade produktionsstuktur. Globaliseringen och avindustrialiseringen är de två centrala företeelserna i analysen. När det gäller globaliseringen bekräftas många av de utvecklingsmönster som passar väl in i en större berättelse om vertikal specialisering, offshoring och tjänstefiering. I det senaste perspektivet framkommer att avindustrialiseringen […]


LÄS MER

Magnus Linton: Latinamerika, vänstern, framtiden. Del 6 i »Ny tid-serien« - 1 maj, 2011

När
 Luiz
 Inácio 
Lula
 da 
Silva
 – 
en 
av 
världshistoriens 
populäraste 
presidenter 
alla 
kategorier 
–
 nu
 lämnar
 över
 makten
 i
 Brasilien
 till
 socialisten
 Dilma
 Rousseff
 går
 den
 latinamerikanska
 vänstervågen
 in
 i
 en
 helt
 ny
 fas. Högerns
 seger
 i
 Chile
 2010
 fick
 en
 del
 analytiker
 att
 spå
 vänstertrendens 
slut 
men 
redan 
då 
visste 
alla 
att 
Brasilien
 […]


LÄS MER

Håkan Arvidsson: Det civila samhället mellan stat och marknad. Del 5 i »Ny tid-serien« - 30 april, 2011

Boken
 Makten,
 socialismen
 och
 demokratin
 som
 jag
 och
 Lennart
 Berntson
 utgav
 1979
 var
 i
 allt
 väsentligt
 en
 reaktion
 på
 vårt
 långa
 engagemang
 i
 60‐
 och
 70‐talets
 vänsterrörelse
 och
 dess
 problematiska
 förhållande
 till
 socialismens
 utveckling
 i
 Sovjetunionen
 och
 Östeuropa. Läs rapporten Ladda ned Det civila samhället mellan stat och marknad (pdf)


LÄS MER

Ingemar Lindberg: Nästa vänster – efter den nationella klasskompromissens tid. Del 4 i »Ny tid-serien« - 10 april, 2011

Europeisk socialdemokrati rörde sig på 1990-talet bort från klassanalys och långsiktig samhällsförändring till förmån för en röstmaximeringsstrategi, vänd mot en otydlig “medelklass”. Kritiska röster mot den utvecklingen har främst höjts inom de fackliga rörelserna och från en del vänsterdebattörer och aktiva i ungdomsförbunden. Invändningarna har dock ofta framstått som mer tillbakablickande än framtidsinriktade. I dag är […]


LÄS MER

Petter Odmark: Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem. Rapport 1 i projektet Välfärdens framtida finansiering - 9 april, 2011

Jag kommer i den här skriften att lansera tre teser. Hur kan utmaningen förstås, hur bör åt­gärder analyseras och hur förhåller sig hot i framtiden till hot i nutid. Min första tes är att det kan finnas vissa långsiktiga systemlösningar som är önskvärda för att skapa stabilitet över tid men att de flesta åtgärder som […]


LÄS MER

Wojtek Kalinowski: What’s left? Fransk vänster efter förnyelsen som aldrig kom. Del 2 i »Ny tid-serien« - 8 april, 2011

Det finns djupgående historiska och sociala orsaker till vänsterns svårigheter i dagens Frankrike, men Frankrike är inte det enda landet där vänstern inte förmår ta sig an de omvälvningar som pågår sedan 1980- och 90-talen, framför allt (men inte enbart) på arbetsmarknaden. Fransk ekonomi har gått igenom samma “produktivitetsbad” som andra länders ekonomier, med samma […]


LÄS MER

Johannes Åsberg: En radikal och progressiv stadspolitik – En provisorisk utopi. Del 1 i »Ny tid-serien« - 7 april, 2011

Under det senaste århundradet har det skett en start global urbanisering. Över hälften av jordens befolkning bor i dag i snabbt växande städer. Städernas ständigt ökande betydelse märks på alla nivåer och inom alla samhällets sfärer, i allt från ekonomi och näringsliv till kultur och konst. Även Sverige kännetecknas av en tydlig urbanisering, men utvecklingen […]


LÄS MER

LO:s och Svenskt Näringslivs opinionsbildningsarbete i valrörelsen 2010 - 19 november, 2010

Den här rapporten fokuserar på vilka likheter och skillnader det fanns mellan Sveriges två kanske mest inflytelserika intresseorganisationer, LO och Svenskt Närings­liv, i deras opinionsbildningsarbete i valet 2010. Tidsperioden som rapporten fokuserar på börjar hösten 2009 och pågår fram till valet i september 2010 samt de reflektioner som LO och Svenskt Näringsliv har gjort efter […]


LÄS MER