Webbinarium Artificiell intelligens och det framtida digitala arbetssamhället

10 Dec 2020 14:00 - 10 Dec 2020 15:00
https://www.facebook.com/Arenaide

Please find English presentation below.

Digitaliseringen påverkar i hög grad arbetslivet och leder till strukturella förändringar på arbetsplatserna. Nya yrken och färdigheter blir viktigare och gör gamla yrken och färdigheter överflödiga. En av de viktigaste drivkrafterna för denna utveckling är  “Artificiell intelligens”- applikationer (AI) som definieras av algoritmer.

Dessa AI-applikationer är för många det nya viktiga steget. Beroende på deras användning kan de stödja arbetare och öka deras produktivitet, men i vissa fall finns det en rädsla för att arbetare i allt högre grad arbetar för algoritmerna.

Vad betyder detta för arbetslivet? Är den dystopiska visionen av arbetare reducerade till cyborgs en inte allt så avlägsen framtid? Kan AI utnyttjas till begreppet ärligt arbete? Vad betyder denna utveckling för fackföreningar och sociala partnerskapsinstitutioner?

Dessa och ytterligare frågor diskuteras i en gemensam publikation av Friedrich Ebert Stiftung och Arena Idé “Artificial Intelligence and the Future Digital Work Society” skriven av Thorben Albrecht och Christian Kellerman. Författarna kommer att presentera och diskutera deras argument i ett gemensamt seminarium.

Välkommen till ett digitalt seminarium om en av våra viktigaste frågor för framtiden.

Program

14: 00-14: 05 Introduktion, Philipp Fink, chef för FES-kontoret för de nordiska länderna

14:05  Presentation av “Artificial Intelligence and the Future Digital Work Society” av Thorben Albrecht, tidigare statssekreterare i det tyska arbetsministeriet och Christian Kellerman, biträdande professor vid University of Applied Science i Berlin.

14:25 Kommentar av Linda Larson, LO

14:30 Kommentar av Anne Kaun, Institutionen för media och kultur, Södertörns universitet Stockholm

14:35 Frågor och diskussion

15:05 Avslutande kommentarer Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen

Seminariet kommer att hållas på engelska och sändas live på FES och Arena Idés Facebook sidor.

Anmäl dig här så får du en påminnelse i mejlkorgen samma morgon.


Digitalization is heavily influencing the world of work, leading to structural change at the workplace. New professions and skills are becoming more important, making old professions and skills redundant. One of the key drivers of this development are “Artificial intelligence” – applications (AI) that are defined by algorithms. These AI-applications are for many a new qualitative step. Depending on their use they can support workers and increase their productivity, but in some cases, there are fears that workers are increasingly working to the tune of algorithms. What does this mean for the world of work? Is the dystopian vision of
workers reduced to cyborgs a not so distant future? Can AI be harnessed to the concept of decent work? What do these developments mean for trade unions and the social partnership institutions?

These and further questions are discussed in a joint publication by Friedrich Ebert Stiftung and Arena Idé “Artificial Intelligence and the Future Digital Work Society” written by Thorben Albrecht and Christian Kellerman. The authors will be presenting and discussing their arguments in a joint seminar.

Welcome to a digital seminar on one of our most important issues for the future.

Program

14:00-14:05 Welcome

Philipp Fink, Director of the FES office for the Nordic Countries

14:05 Input

Artificial Intelligence and the Future of Work
Thorben Albrecht, former Secretary of State in the German Ministry of Labour and Christian Kellerman, is assistant professor at University of Applied Science in Berlin.

14:25 Comment
Linda Larson, LO

14:30 Comment

Anne Kaun, Department for Media and Culture, Södertörn University Stockholm

14:35 Questions and Discussion

15:05 Wrap up

Håkan A Bengtsson, CEO Arenagruppen

The seminar will be conducted in English and will be broadcast live on FES and Arena Idés Facebook
pages.

Please sign up here