Ny tid

Ny Tid är ett projekt inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att befrämja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Projektet kommer att söka inspiration från såväl andra länder som de senaste forskarrönen. Inom projektet kommer vi att publicera rapporter och uppsatser kring en rad frågor och med en bred ansats. Rapporterna kommer att presenteras och diskuteras på offentliga seminarier.

Del 23 | Bortom skuldberget – Politiska och ekonomiska reformer för Europa

Daniel Mathisen har skrivit en rapport om Europa efter krisen. Rapporten är tänkt att fungera som ett bidrag till en debatt om möjliga ekonomiska lösningar. Liksom en uppmaning till handling för beslutsfattare som vill mer än att strama åt Europa till oigenkännlighet.

Del 22 | Ett marinblått Frankrike?

Thomas Lindbom har skrivit en rapport om hur Nationella fronten har stärkt sin ställning i fransk politik sedan Marine Le Pen tog över ledarskapet i partiet för drygt tre år sedan.

Del 21 | Taksim är överallt – en rapport om Gezipark-revolten sommaren 2013 – Alexandra Franzén

De sista dagarna i maj 2013 utbröt en protest runt Taksimtorget i centrala Istanbul mot exploateringen av Geziparken alldeles bredvid.  Men det som började som en protest emot rivningen av en av Istanbuls populäraste parker slutade i en proteströrelse som drog över hela den Anatoliska slätten. I denna rapporten försöker Alexandra Franzén beskriva protestens bakrund och dess resultat.

Del 20 | Sino-japanskt maktspel med historisk eld – Börje Ljunggren

Några obebodda klippöar i Östkinesiska havet, av Japan kallade Senkaku och av Kina kallade Diaoyu, är epicentrum för växande spänningar mellan Kina och Japan. För USA, Japans nära allierade, innebär utvecklingen en komplicerad balansakt. Försvarsalliansen med Japan är en central del av USA:s Östasienpolitik, men av stor betydelse för USA är också att inte försämra de redan ansträngda relationerna till Peking. Den pågående maktförskjutningen, växande nationalism och historiens tyranni präglar dramat.

Del 19 | The swedish model – conflict or consensus? – Håkan A Bengtsson

Rioting in suburban areas of Stockholm and other Swedish cities in the spring of 2013 was reported in several international media. The riots exposed the increased rifts in Swedish society. Major groups have benefited in purely economic terms from the policies of the current non-socialist government, especially as a result of lower taxation for those in work. At the same time, the situation has deteriorated for those who have a weaker position in the labour market.

Del 18 | Vi har aldri vaert kultrradikale – Håvard Friis Nilsen 

I en ny artikel, utgiven av Arena Idés Ny tid-projekt, problematiserar Håvard Friis Nilsen, chef för den norska tankesmedjan Res Publica, begreppet ”kulturradikal” genom att fördjupa sig i Georg Brandes teorier om kulturradikalism.

Del 17 | Pengar till politikerna och risken för korruption – Sverker Lindström

verige anses inte ha någon omfattande korruption. Ett resultat av den uppfattningen är att vi hittills har saknat lagstiftning om de politiska partiernas finansiering. En annan förklaring är att Moderaterna i sex år motarbetat en lagstiftning. Under tiden har Moderaterna tagit emot mer än 90 miljoner kronor från anonyma givare.

Del 16 | Wii, the people – partier, rörelser, infrastruktur och presidentvalskampanjen 2012 – Matt Browne

Efter det amerikanska presidentvalet 2008 åkte många progressiva ledare och strateger på pilgrimsresa till USA. Syftet var att inhämta kunskap om den senaste utvecklingen inom politisk organisering och kommunikation, samt att se hur nya medier hade använts för att uppnå politiska mål. Den överväldigande majoriteten hoppades att studiet av digital kom­munikation och sociala medier skulle leda fram till en ”silverkula” som i sin tur skulle hjälpa dem att modernisera och ingjuta kraft i på hemmaplan.

Del 15 | Vinst och den offentliga tjänstemarknaden – en rättslig analys – Ardalan Skekarabi

Sverige är ett samhälle där den övervägande delen av välfärdstjänsterna finansieras solidariskt med skattemedel. Under de senaste två decennierna har en allt större del av produktionen av dessa tjänster överförts till den privata sektorn. Denna utveckling har skapat en stor offentlig marknad där staten och kommunerna köper välfärdstjänster av privata vinstdrivande och icke vinstdrivande företag och organisationer. En av de frågor som väckt het politisk debatt och orsakat konflikter mellan och inom de politiska partierna och de fackliga organisationerna är hur vinster/överskott som uppstår inom den offentligt finansierade välfärdssektorn ska hanteras.

 Del 14 | Cuba – in search of an »orderly transition» – Uwe Optenhögel & Florian Pronold 

For the first time since the demise of the Eastern Bloc Cuba’s socialist rulers are undertaking serious reform. However, the leadership lacks courage and trust in the people.

Del 13 | Efter europas svältkur – en ny ekonomisk debatt? – Katrine Kielos

Efter ett år av långsamma och förvirrade reaktioner till den grekiska skuldkrisen hade Europas regeringar sommaren 2011 lyckats komma fram till något som faktiskt kunde kallas för en reformagenda. De fransk-tyska relationerna stärktes och hela Europa lärde sig säga ”Merkozy” om den tyska kanslern och den franske presidenten. Den politik som förespråkades från Berlin byggde på idén att krisen hade orsakats av stora underskott, brott mot stabilitetspakten och svårigheter att fatta beslut i ett större och ut­vidgat EU. En rad länder ordinerades stora nedskärningar. Under 2012 har det blivit uppenbart att dessa åtgärder inte har fungerat utan håller på att driva Europa åt rakt motsatt håll. Skuldsatta länder ökar tvärtom sina långsiktiga skulder genom att desperat skära ner de kortsiktiga.  Flera länder i Europa befinner sig nu i en recession.

Del 12 | Ecological industrial policy as a key element of a sustainable economy in europe – Matthias Machnig

So far, Germany has come rather successfully through the recent period of global economic crisis. The strong position held by manufacturing has been an important factor in this. High levels of balance of trade surpluses show the potential of an economic strategy based on industry and industry-related services. Also Germany is confronting the task of a reorientation of the structure of its industry. Only economies which adjust in time to the challenges of climate change and the necessity for energy- and resource-efficiency will prosper in future.

Del 11 |  Finanskapitalets makt och fackets möjligheter – Ingemar Lindberg och Magnus Ryner

En av de båda huvudrapporterna till LO-kongressen 2012 ställer frågan: ”kan fackförenings­rörelsen ställa krav på internationell reglering av det allt mer rörliga kapitalet?” Den här uppsatsen handlar just om den frågan. Finns det handlingsmöjligheter eller är finans­kapitalismen opåverkbar, sedd ur svensk facklig synvinkel? Är fackets roll i så fall bara att ”ställa krav” på andra eller har facket en egen roll?

Del 10 | Myten om järnladyn – bilden av Margaret Thatchers ekonomiska politik – Katrine Kielos

Filmen Järnladyn sveper fram över världen. Men lika eniga som vi är om att Streep kommer att få en Oscar, lika oeniga är vi om hur man bör se på Margaret Thatcher.

Del 9 | Creating a sustainable solidaristic society: a manual – Bo Rothstein

The starting point for this manual for creating a sustainable solidaristic society is the following: For a vast majority of people, human well-being would be improved if political and social inequality would decrease. The problem is how this can be achieved, given available knowledge and resources? This manual is an effort to summarize the policy relevant results of what is now my twenty years of research into this problem.

Del 8 | Från Tel – Aviv till Teheran: Arbetarrörelsen i mellanöstern – Alexandra Franzén

Mellanöstern
 är
 den
 region
 som
 sträcker
 sig
 från
 Turkiet
 i
 norr
 till
 Sudan
 i
 söder,
 från Marocko 
i 
väst 
till 
Iran 
i 
öst.
 Det 
är 
en 
region 
som 
spelar 
en 
mycket
 stor 
roll 
inom världspolitiken;
 det
 strategiska
 läget,
 de
 omfattande
 oljereserverna
 och
 Versaillesfredens
 märkliga
 gränser
 har
 alla
 garanterat
 att
 området
 stått
 i
 fokus
 under
 decennier.

Del 7 | Strategier för en global fackföreningsrörelse – Mats Wingborg

En kärna i arbetarrörelsens strategi är att ena och organisera arbetare med målet att driva fram bättre levnadsvillkor. För den fackliga grenen av arbetarrörelsen är detta huvudsyftet. För den partipolitiska grenen är strategin mer sammansatt. För arbetarrörelsens partier är det nödvändigt att också organisera andra skikt i samhället eller samarbeta med andra par­tier för att uppnå koalitioner. Ett klassiskt problem är hur man ska definiera arbetare.

Del 6 | Latinamerika, vänstern, framtiden – Magnus Linton

En kärna i arbetarrörelsens strategi är att ena och organisera arbetare med målet att driva fram bättre levnadsvillkor. För den fackliga grenen av arbetarrörelsen är detta huvudsyftet. För den partipolitiska grenen är strategin mer sammansatt.

Del 5 | Det civila samhället mellan stat och marknad – Håkan Arvidsson

Boken
 Makten,
 socialismen
 och
 demokratin
 som
 jag
 och
 Lennart
 Berntson
 utgav
 1979
 var
 i
 allt
 väsentligt
 en
 reaktion
 på
 vårt
 långa
 engagemang
 i
 60‐
 och
 70‐talets
 vänsterrörelse
 och
 dess
 problematiska
 förhållande
 till
 socialismens
 utveckling
 i
 Sovjetunionen
 och
 Östeuropa.

Del 4 | Nästa vänster – efter den nationella klasskompromissens tid – Ingemar Lindberg

Europeisk socialdemokrati rörde sig på 1990-talet bort från klassanalys och långsiktig samhällsförändring till förmån för en röstmaximeringsstrategi, vänd mot en otydlig ”medelklass”.

Del 3 | Det populistiska laboratoriet. nederländerna inför valet – Per Wirtén

Geert Wilders islamofobiska Frihetsparti kan bli ett av Nederländernas största partier valet 9 juni. Per Wirtén har rest till Amsterdam och Haag för att söka förklaringar på vad som hände, i ett land alla trodde var ett av Europas mest toleranta. De svar han mötte var oväntade.

Del 2 | What’s left? fransk vänster efter förnyelsen som aldrig kom – Wojtek Kalinowski

Det finns djupgående historiska och sociala orsaker till vänsterns svårigheter i dagens Frankrike, men Frankrike är inte det enda landet där vänstern inte förmår ta sig an de omvälvningar som pågår sedan 1980- och 90-talen, framför allt (men inte enbart) på arbetsmarknaden.

Del 1 | En radikal och progressiv stadspolitik – en provisorisk utopi – Johannes Åsberg

Under det senaste århundradet har det skett en start global urbanisering. Över hälften av jordens befolkning bor i dag i snabbt växande städer. Städernas ständigt ökande betydelse märks på alla nivåer och inom alla samhällets sfärer, i allt från ekonomi och näringsliv till kultur och konst.

 

Kategorier:
Ny Tid