Arenas ekonomiska råd rapport 5. Erik Hegelund: Kan expansiv ekonomisk politik bota svensk massarbetslöshet?

I denna rapport gör ekonomen Erik Hegelund en genomgång av de teorier som dominerat den politiska och akademiska debatten om sysselsättning och arbetslöshet.

Den s.k. NAIRU-teorin (jämviktsarbetslösheten) menar att arbetslösheten främst är beroende av hur arbetsmarknadens institutioner, exempelvis a-kassan, fungerar och att efterfrågan endast kan påverka arbetslösheten på kort eller medellång sikt. Det innebär att en expansiv finans- eller penningpolitik inte kan påverka arbetslösheten på lång sikt. Denna teori ligger till grund för den penningpolitik som förs i Sverige idag.

Men stämmer teorin med verkligheten? Den empiriska forskningen pekar i en annan riktning. Exempelvis har ersättningsnivån i a-kassan har sjunkit sedan 80-talet, men arbetslösheten har varierat kring samma nivå sedan 90-talet. Empirin säger snarast att den samlade efterfrågan i samhället har en betydande inverkan på arbetslösheten på såväl kort som lång sikt.

Hegelund redogör för alternativa teorier och hans slutsats är klar: förändra Riksbankens uppdrag och tillåt en högre inflationstakt!

Läs rapporten

Ladda ned Kan expansiv ekonomisk politik bota svensk massarbetslöshet? (pdf)