Bostad2030 rapport 1 – Bostadsmarknaden

– Hushållens, företagens och politikens utmaningar

I denna rapport görs en probleminventering av bostadsmarknaden utifrån tre perspektiv: hushållets, producentens och politikens. Utmaningarna är betydande i samtliga perspektiv och de har också naturligtvis starka kopplingar till varandra. Hushållens snabbt växande skulder är självklart en risk för det enskilda hushållet, men också för bankerna som lånat ut pengarna, vilket i sin tur utgör en risk för byggföretagen när det gäller att finansiera framtida byggprojekt. Det ökar risken för kraftiga konjunktursvängningar med påföljande risk för statsfinanserna. Det kan dock likafullt vara meningsfullt att se bostadsmarknaden ur dessa perspektiv som är delmängder av en helhet för att förstå hur problemen ser ut utifrån olika aktörers perspektiv.

Rapporten är skriven av docent Lars Fredrik Andersson, Umeå Universitet, och är framtagen inom projektet Bostad2030.