Bostad2030 rapport 2 – Hushållens skulder och framtidens bostadsfinansiering

– Hushållens, statens och finansiella sektorns roll för att finansiera bostadsbyggandet

I dag är behoven av att bygga bostäder stora. I framtiden väntas de bli än större. För att samla tillräckliga resurser för detta omfattande byggande krävs en välfungerande bostadsfinansiering: en uppsättning spelregler som underlättar samspelet mellan myndigheter, finansiell sektor och hushåll i syfte att effektivt och rättvist kanalisera medel till investeringar i bostäder. Formerna för bostadsfinansieringen har diskuterats många gånger i vårt land och naturligtvis runt om i världen. Som den senaste statliga utredningen om bostadsfinansiering konstaterar är det slående vid en internationell utblick dels att det på många håll är nya lösningar på gång som kan bidra till finansiering av bostadsbyggande, dels att inget land tycks ha hittat ett invändningsfritt system för finansiering av bostadsbyggande.

I den här rapporten analyserar Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco och docent Lars Fredrik Andersson, Umeå Universitet,  hur vi kan skapa en ny finansieringsform för bostäder. Rapporten är framtagen inom projektet Bostad2030.