Bostad2030 rapport 4 – Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska länder

Sammanfattning

Ett ökat bostadsbyggande för låg- och medelinkomsttagare kan främjas dels genom generella utbudsstimulerande åtgärder, som t.ex. regelförenklingar, dels genom åtgärder som är direkt riktade till hushåll med lägre inkomster. Riktade åtgärder används i många länder för att komplettera de generella utbudsstimulerande åtgärderna i de fall sådana åtgärder inte räcker för att täcka den politiskt definierade behovsbaserade bostadsbristen. Den här rapporten tar upp modeller för bostadsförsörjning som används i Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike med fokus på 1) offentligt understött bostadsbyggande för låg- och medelinkomsttagare, 2) reform av det institutionella ramverket kring bostadsbyggandet exemplifierat av det seriella bostadsbyggandet, 3) kommunal bostads- byggnadsstrategi och bostadsallianser i Berlin och Hamburg och 4) inkluderande bostadsbyggande. Avslutningsvis diskuteras hur de presenterade bostadspolitiska instrumenten relaterar till det svenska bostadssystemet.

Rapporten är skriven av Anna Granath Hansson, teknologie doktor och bostadsforskare, KTH. Rapporten är skriven inom ramen för Bostad 2030-projektet.