Bostad2030 rapport 6 – Bland mutanter och hybrider

Sammanfattning

Stödet för att marknadshyror skulle vara lösningen på bostadsbristen i Sverige är svagt givet den forskning och de internationella erfarenheter som återges i denna rapport. Bostadsbrist och hyresbestånd under stark efterfrågepress är återkommande teman för samtliga fem länder oavsett hyresregim och bostadspolitik. Samtidigt framkommer det att problem med underutnyttjande i det befintliga beståndet inte är ett isolerat svenskt fenomen. Danmark och Nederländerna har samma problem med en kärna av insiders som på olika sätt överkonsumerar hyresreglerat boende. Hyresreglering och effektivt utnyttjande har med andra ord svårt att sam- existera.

Trots förekomst av marknadshyror i Storbritannien, Tyskland och till viss del Österrike så har dessa länder i likhet med övriga svårt att hålla jämn takt med efterfrågan i bostadsbyggandet. Storbritannien och Tyskland kan kompensera detta med ett bättre utnyttjande av den befintliga hyresbostadsstocken. Samtidigt är den tyska hyresgästen orörligare än den brittiska vilket bland annat förklaras av skillnader i vilken typ av upplåtelseform som historiskt varit gynnad av den förda politiken.

Givet efterfrågeökningar på bostäder i de stora städerna och de olika hinder för ett ökat byggande som förekommer i de olika länderna så stiger hyror och boendekostnader oavsett hyressättningssystem. Med dessa ökade kostnader följer också ökade socioekonomiska skillnader mellan de som har råd och de som inte har råd. Sociala bostäder i Tyskland och Storbritannien efterfrågas i allt större utsträckning av medelklassen. I Danmark och Nederländerna uppstår inlåsningseffekter och överkonsumtion av hyresreglerat boende, vilket vi också känner igen ifrån Sverige. I Nederländerna råder en politisk ovilja mot att häva hyresregleringarna då det befaras att bostadsbidragssystemen istället skulle överbelastas.

Det handlar snarare om en bred bostadspolitisk konsensus för att lösa bostadsbristen och den cykliska bostadsproduktionen. Att luta sig mot marknadshyra eller reglerad hyra och tro att endera sidan har lösningen på alla problem räcker inte. Detta eftersom rapporten visar att samtliga länder oavsett hyresregim brottas med den rumsligt ojämnt fördelade efterfrågan.

Rapporten är skriven av Jonathan Borggren, strategikonsult och fil.dr i kulturgeografi. Rapporten är skriven inom ramen för Bostad 2030-projektet.