Bostad2030 rapport 7 – Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn

Sammanfattning

Svensk bostadspolitik och i synnerhet uppdraget för allmännyttiga bostads- bolag har påtagligt förändrats under det senaste decenniet. Det finns anledning att tala om ett paradigmskifte från ”självkostnad” till ”affärsmässiga principer”. Förändringen har i huvudsak motiverats av en anpassning till de krav som följer av EU-rätten, i synnerhet statsstödsreglerna. I detta utlåtande visas att den svenska anpassningen drevs mycket långt, trots att det saknas auktoritativa uttalande från EU:s rättsvårdande instanser som gäller just den svenska bostadspolitiken.

En jämförelse med Nederländerna visar att en bred och mindre marknadsanpassad social bostadspolitik var fullt möjlig att bibehålla efter prövning av Europeiska kommissionen. På senare tid har dock den svenska bostadspolitiken rört sig i social riktning på nytt, men nu främst i enlighet med det hittills outnyttjade EU-regelverket för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Regeringen har markerat att detta regelverk bör användas av svenska kommuner där efterfrågan på bostäder påverkas påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande befolkning, en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos kommuninvånarna.

Denna utveckling innebär en utmaning för svenska kommuner, eftersom EU:s regelverket är komplext och inte specifikt utformat för svenska förhållanden. Det är därför välkommet att regeringen nyligen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ansvara för vägledning när det gäller statsstödsfrågor.

Rapporten är skriven av Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och lektor i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt (Ekonomihögskolan), Lunds universitet. Rapporten är skriven inom ramen för Bostad 2030-projektet.