Det nödvändiga uppbrottet – reformera det ekonomiska biståndet.

Rapporten är skriven av Tapio Salonen,  professor i socialt arbete, dekan vid Malmö högskola.

Efterkrigstidens reformpolitik inriktades på breda inkluderande välfärdslösningar för alla grupper, i stället för särskilda stödsystem för fattiga. Kommunernas ekonomiska bistånd tänktes vara ett marginellt och tillfälligt stöd i oväntade och akuta hjälpsituationer. Nu visar det ekonomiska biståndet drag av återgång till den gamla fattigvårdens funktioner och principer, och får i växande grad täcka upp när andra system brister. Det ekonomiska biståndet behöver reformeras i grunden för att göra upp med sin historiska fattigvårdskaraktär och bli det som det egentligen var avsett att bli.

I rapporten sammanfattar Tapio Salonen vad som hänt med försörjningsstödet sedan 90-talet:

  1. Det ekonomiska biståndet har alltmer blivit ett långvarigt stöd. Den genomsnittliga bidragstiden har gradvis ökat från 4,3 till 6,6 månader per år mellan 1990 och 2011
  2. Grupper som fortfarande är överrepresenterade är unga människor, utrikesfödda i arbetsför ålder och ensamstående mödrar.
  3. De huvudsakliga orsakerna till försörjningsbehovet är arbetslöshet och ohälsa.
I rapporten görs bedömningen att mellan 60 och 80 procent av bidragsmottagarna skulle kunna lyftas ut ur försörjningsstödet om andra offentliga trygghetssystem reformeras.

Läs rapporten