EKONOMISK METODKVALITET INOM STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Kloka politiska beslut förutsätter bra underlag. Det svenska kommittéväsendet är reglerat på olika sätt, bland annat i en förordning och en Kommittéhandbok. Betyder det att våra folkvalda representanter får bra underlag? Det är en fråga om tillståndet i vårt demokratiska system. Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt att fokusera på de ekonomiska konsekvensanalyserna och jämfört med de krav som ställs inom EU. Rapporten är framtagen av Ramböll Management Sverige AB i samarbete med Arena Idé.

Ladda ner rapporten här ››

Varför har vi samarbetat med Ramböll i denna fråga? Svaret är enkelt. De har den kompetens från andra europeiska länders utredningsväsende vi letade för att göra denna utredning. De har naturligtvis ett affärsmässigt intresse, men vi bedömde att det uppvägdes av deras intresse att visa att de kan göra en utredning som tål en kritisk granskning. Av rapporten framgår hur resultatet tagits fram. Det fanns ytterligare en farhåga, nämligen att utredningen skulle uppfattas som en ensidig kritik av alliansregeringens sätt att hantera utredningsväsendet. Vi valde därför att studera två tidsperioder, 2002–03 och 2011–12. Ramböll tillfrågade även Timbro och Fores om de ville vara med. Båda avböjde. Vilka slutsatser kan man dra av genomgången? Kommittéväsendet har granskats flera gånger av olika institutioner, exempelvis Riksrevisionen och ESO, och akademiker. Kritiken gäller att kvali- teten varierar kraftigt. Rambölls slutsatser är att trots kritik från utomstående, trots krav på konsekvensanalyser och en Kommittéhandbok kvarstår allvarliga brister. Vissa analyser har blivit bättre medan andra blivit sämre. De folkvalda är värda bättre underlag.