Gör din plikt – kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst

Rapport nr 24 i Ny Tid-serien. Av Mats Wingborg.

Den 16 juni 2009 avskaffade riksdagen den allmänna värnplikten i fredstid. Flera skribenter har påpekat att något därigenom gick förlorat. Värnplikten hade, enligt dem, fungerat som ett kitt i det sammanhållna Sverige. Värnplikten skolade också nya generationer för gemensamma samhällsinsatser och bidrog understundom till att socialisera grupper av stökiga killar.

Frågan om att stärka det sociala kittet och synen på samhället som en gemensam angelägenhet som alla är skyldiga att ta ansvar för har dominerat inläggen om en möjlig medborgartjänst.

Behovet av ett starkare sammanhållande kitt måste också ses i ljuset av nya forskningsrön som visar att tilliten mellan människor i Sverige har sjunkit något under de senaste 15 åren. En medborgartjänst skulle kunna bidra till att stärka tilliten i samhället.

Rapporten är praktiskt inriktad. Den undersöker inom vilka samhällssektorer som en medborgartjänst skulle kunna fungera och vad den skulle ha för karaktär. Avslutningsvis presenteras ett konkret förslag. Det innehåller också ett antal praktiska avvägningar. Förslaget ska dock främst uppfattas som en startpunkt för fortsatt diskussion.

 

Mats Wingborg är frilansjournalist och författare med inriktning på fackliga frågor, arbetsliv, arbetsmarknad och migrationspolitik i Sverige och internationellt. Han har skrivit flera böcker om den globala fackföreningsrörelsen, utvecklingsfrågor och migration.