Idéer till organisatoriska förändringar för en bättre äldreomsorg

Äldrereformen som genomfördes 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg av äldre. Kommu- nerna tog ansvar för en fråga som tidigare legat på landstingen. Sedan dess har diskussionen om ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting pågått mer eller mindre kontinuerligt. Brukare och anhöriga har oroats, politiker och tjänstemän har tvistat om ansvar och pengar.

Detta är den fjärde rapporten i projektet Värdig äldreomsorg som Arena Idé ger ut i uppdrag av och i samarbete med fackförbunden Kommunal och Vision. Rapporten handlar om hur vården och omsorgen av äldre ska organiseras i framtiden. Den tar upp tänkbara organisatoriska förändringar, reformer som rättighetslagstiftning, äldreförsäkring, nationalisering av finansieringen och alternativa finansieringstillskott.

Läs även de tre tidigare rapporterna, Strävan efter ett liv i självständighet och Hur finansiera vård och omsorg för äldre av Dan Andersson, samt Äldreomsorg vid livets slut av Anna Hedborg.