Identitet och integration: om invandrades resurser

Den här rapporten bemöter myter kring sambandet mellan människors identitet och invandrades integration. Rapporten bygger på en genomgång av forskningslitteratur och texter som publicerats i internationella refereegranskade tidskrifter.

Det är svårt att välja vilka fördomar och myter som ska tas upp i en kort rapport av det här slaget. Det är relevant att ställa frågor som vem producerar myterna? Varför produceras just dessa myter? Vilka är myternas historiska rötter, och hur har de förändrats över tiden? Vem sprider dem? Slutligen, kanske viktigast av allt, vilka mekanismer gör det möjligt för dessa myter att överleva?

Samma sorts frågor kan ställas till den här typen av argumentssamling. Är det verkligen brist på kunskap och siffror som gör människors främlingsfientliga? Det ligger i sakens natur att fördomar ofta har mycket lite med verkligheten att göra. Det är inte heller säkert att de som sprider fördomar skulle ändra åsikt om de fick veta ”sanningen” om ”invandringen”. Som en av de referenspersoner som har fått läsa ett utkast till den här texten uttryckte det: ”På 60-­talet anklagades vi invandrare för att stjäla svenskarnas jobb och svenskarnas flickor. Idag anklagas vi för att vi inte jobbar och för att vi gifter oss med en flicka hemifrån. Så vilka fördomar är det vi ska bemöta?”

Som citatet ovan antyder är det svårt att övertyga den som bestämt sig för att göra invandrare till syndabock för alla problem i samhället, oavsett vilka problem dessa är. Den här rapporten vill istället bidra till att förhindra att etablerade röster (partier, organisationer, medier) av okunskap eller aningslöshet förmedlar eller befäster fördomar.

Rapporten är skriven av Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé. Lisa Pelling har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitetet med avhandlingen “Post-remittances? On transnational ties and migration between the Kurdistan Region in Iraq and Sweden“.

 

© Oss alla och skribenterna

Rapporten är framtagen inom ramen för initiativet ”Oss alla” med stöd från Postkodlotteriet. Teskedsorden är samarbetspartner till Oss alla.