Informellt lärande i arbetslivet

Lärandet som sker i arbetslivet är en underskattad konkurrensfördel för svensk ekonomi. Det är en central del av den vår arbetsmarknadsmodell, som bidrar till en strukturomvandling där jobben som skapas har högre produktivitet och högre kvalifikationskrav än jobben som försvinner – vilket kräver att arbetskraften har tillgång till utbildning i olika former under hela yrkeslivet. Därför har utbildning och lärande länge stått högt upp på den fackliga agendan. För en progressiv tankesmedja som Arena Idé är det en självklarhet att se utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor som tätt sammankopplade.

I den här rapporten ger professor Jonas Olofsson en översikt över forskningsläget kring lärande i arbetslivet, med särskilt fokus på informellt lärande. Den teoretiska genomgången kompletteras med fallstudier i en rad svenska industriföretag, men också i den privata tjänstesektorn och i den offentliga sektorn. Resultaten av de olika studierna ger viktiga insikter om hur lärande organisationer kan utformas så att medarbetarnas och därmed organisationens kompetens bidrar till att höja sysselsättningen, produktiviteten och lönsamheten i verksamheten – men också till en ökad känsla av självständighet, välmående och motivation hos personalen.

 

Jonas Olofsson är professor i hälsa och samhälle med inriktning på socialpolitik vid Malmö högskola.