Juridifiering

– Om förskjutningen av makt från politik till juridik

De senaste 30 åren har beslut, som tidigare fattades av folkvalda, flyttats över på myndigheter och domstolar. Det gäller många olika områden, till exempel infrastruktur, bostäder, miljö, migration, integritet, skola och funktionshinderspolitik.

Regering och riksdag har genomfört dessa förändringar samtidigt som man har omfamnat ett synsätt enligt vilket domstolar oftare ska underkänna riksdagens beslut om de anser att besluten står i konflikt med grundlag eller internationella konventioner. Riksdagen har också överlämnat allt mer makt till EU:s institutioner.

Resultatet av denna juridifiering, vilken har understötts av Högsta domstolen, är att politiker allt oftare retirerar bakom myndigheter och domstolar i stället för att förklara och förankra den förda politiken. Det riskerar att försämra legitimiteten för politiken och ytterst också för de demokratiska institutionerna. I vår tid, när hotet från populismen är ständigt närvarande, måste denna risk tas på allvar. Politikerna behöver återta ledartröjan och våga göra politiken politisk igen.

I den här rapporten beskriver Oskar Taxén, jurist fackförbundet Kommunal, juridifieringen och presenterar ett antal förslag på reformer.

Inspelningen från lanseringsseminariet går att lyssna på här.