Mats Wingborg: Idéer för mer kunskaper i skolan

Det svenska skolsystemet präglas av två problem. För det första att elevernas skolresultat sjunker. För det andra att den likvärdiga skolan är hotad. Den här rapporten handlar om det första problemet, men som framgår av studien finns länkar mellan de två problemen.

Under de senaste åren har en rad studier tagits fram om vad som behövs för att höja kun­skapsnivån i skolan. Det är framför allt tre forskningsstudier som åsyftas:

  • Visible Learning, John Hattie, Routledge, 2009.
  • Vad påverkar resultaten i svensk grundskola, Skolverket, 2009.
  • How the world’s most improved school systems keep getting better, McKinsey, 2010.

Det unika med ovanstående studier är att de bygger på ett mycket stort kvantitativt material. Ett huvudsyfte med den här rapporten är att lyfta fram de mest centrala slutsatserna.

Läs rapporten

Ladda ned Idéer för mer kunskaper i skolan (pdf)