Mats Wingborg: Strategier för en global fackföreningsrörelse. Del 7 i »Ny tid-serien«

En kärna i arbetarrörelsens strategi är att ena och organisera arbetare med målet att driva fram bättre levnadsvillkor. För den fackliga grenen av arbetarrörelsen är detta huvudsyftet. För den partipolitiska grenen är strategin mer sammansatt.

För arbetarrörelsens partier är det nödvändigt att också organisera andra skikt i samhället eller samarbeta med andra par­tier för att uppnå koalitioner. Ett klassiskt problem är hur man ska definiera arbetare. I den traditionella marxismen var arbetare identiskt med industriarbetare.

Den snäva definitionen är sedan länge överspelad. Nutida sociologiska definitioner tar fasta på människors position i arbetslivet. En arbetare är en person som utför ett avlönat arbete och där arbetet är kontrollerat och styrt av arbets­givaren. I vilken grad ska arbetet vara kontrollerat av arbetsgivaren? Hur definiera de grupper som befinner sig utanför arbets­marknaden?

Läs rapporten

Ladda ned Strategier för en global fackföreningsrörelse (pdf)