Ökad privat finansiering av sjukvården? Rapport 2 i projektet Välfärdens framtida finansiering

Rapportens bakgrund är frågan om hälso- och sjukvården även i framtiden kan finansieras med offentliga medel, eller om utvecklingen av befolkningens vårdbehov och av hälso- och sjukvårdens behandlingsmöjligheter gör att ökad privat finansiering kommer att krävas.

Denna diskussion har sin grund i olika kalkyler om välfärdsstatens framtida finansiering. Även om kalkylerna för hälso- och sjukvårdens del i viktiga avseenden är mycket osäkra, så är utgångspunkten för rapporten att finansieringsproblemet även av andra skäl bör tas på allvar.

Det finns mycket lite kunskap om den i dag privat finansierade vårdens innehåll, men antalet försäkrade har ökat påtagligt de senaste åren och uppgick 2009 till över 360 000. I ekonomiska termer är kostnaden liten, runt en procent av kostnaden för den sjukvård som landstingen finansierar. I andra avseenden kan förekomsten av privata vårdförsäkringar ha större betydelse.

Detta kan inte bedömas i dag, eftersom uppgifter om den givna vården inte finns tillgänglig i offentlig statistik.

Läs rapporten

Ladda ned Ökad privat finansiering av sjukvården? (pdf)