Strävan efter ett liv i själv­ständighet

I dag lanserar Arena Idé en rapport som går igenom hur det står till med äldreomsorgen. Rapporten visar hur bristen på resurser leder till oroväckande tendenser. Några myter som florerar i debatten om äldreomsorgen punkteras.

I dag är kommunernas verksamhet underdimensionerad, i jämförelse med 1993 finns år 2012 ett gap mellan resurser (antalet platser) och behov (antal äldre) inom äldreomsorgen på kring 37 procent. Det högre talet bygger på en utveckling med svag hälsa för äldre kvinnor. Det finns också ett missnöje med kommunernas tjänster. Tilltron till äldreomsorgen är låg i förhållande till annan kommunal verksamhet.

När det offentliga rämnar går vi in som privatpersoner och täcker upp för bristerna. Om din mamma är så dålig att hon inte kan klara sig, men ändå inte får tillräckligt med hjälp av hemtjänsten, väljer många människor att göra jobbet själva.

Men det leder till att färre människor arbetar. Mellan 70 000 och 120 000 personer har gått ned i tid för att vårda anhöriga. 30 000 har helt lämnat arbetsmarknaden. Till allra största del handlar detta om kvinnor i åldersgruppen 55-64. Nu är sysselsättningsnivån nere på samma nivå som för 25 år sedan.

Detta är en oroväckande utveckling. På sikt kan det leda till ett resursslöseri som kostar mer än vad det smakar.

Det finns också en annan ojämlikhet i detta: vi kan se att arbetarklassen har börjat ta hand om sina äldre anhöriga själva medan högre tjänstemän köper tjänster.

Kommunerna fördelar inte längre resurser efter äldres behov. Många kommuner går i praktiken över till en kontomodell, fast det kallas förenklad biståndsbedömning. De äldre förfogar tillsammans med ett företag över en budget, ett konto. De som har råd kan tillsammans med hemtjänstföretaget öka på kontot genom Rutavdrag.

Avdraget motsvarar 5-7 procent av det totala antalet hemtjänsttimmar och ökar i rask takt.

De som inte får tillgång till särskilt boende får inte många timmar i hemtjänst som ersättning. En försiktigt hållen kalkyl för perioden 2000-2012 visar att omvandlingen från särskilt boende till hemtjänst har minskat antalet timmar per person 80+ med 5-18 procent.

Den frågan vi behöver ställa oss är om vill fortsätta i den här riktningen eller om det är dags för en ny politik för hela äldreomsorgen.

Rapportförfattaren Dan Andersson skriver på Expressen Debatt »