Sociala strukturer i utbildningssystemet | Ylva Bergström (Red.)

Rapporten består av fyra korta presentationer av aktuell forskning som undersöker hur övergripande sociala strukturer formas inom utbildningssystemet.

Utbildningsfält och arbetsmarknad
Hur uppstår sociala skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor? På vilka sätt hänger skillnaderna ihop med utbildningssystemet? Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Ida Lidegran, lektor i utbildningssociologi, båda från Uppsala universitet.

Skollärare – Rekrytering och utbildning
Vem blir lärare? Och varför? Hur ser rekryteringen till skolväsendet ut och vad kan vi sia om framtiden? Emil Bertilsson, lektor i utbildningssociologi, beskriver en problematisk bild av läraryrkets framtid.

Bildkonstnärer – Prestigeutbildning och arbetsmarknad
Utsikterna att försörja sig som konstnär är dåliga. Trots det har få utbildningar det höga söktryck som just de konstnärliga – men få kommer in. Vem får plats på prestigeutbildningarna? Och vem utesluts?
Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Unga och politik
Vi har vant oss vid två sätt att beskriva ungdomars politiska engagemang. Antingen handlar det om ungas minskande politiska intresse, eller också handlar det om nya sätt att engagera sig: nya former, nya arenor, nya normer. Så vilka är de som vänder politiken ryggen – och vilka engagerar sig? Hur påverkar klass, kön och plats? Ylva Bergström, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet.