Union busting i Sverige

Försvaga facket – ett mål även i Sverige?

Av Sverker Lindström, på uppdrag av Elektrikerförbundet

Union busting är ett begrepp hämtat från USA. Det är ett samlingsnamn på åtgärder som syftar till att motarbeta facklig organisering och verksamhet. I Sverige finns åtgärder med ett liknande syfte, att försvaga facket1.

De i Sverige förekommande åtgärderna är av mera behärskad karaktär än de ofta brutala metoder som används i USA eller i de många länder där de anställda har en mycket svag ställning. Men de förekommer.

I den här rapporten beskrivs den svenska varianten som man kan kalla ”försvaga facket”. Det är frågan om aktiviteter som inte ingår i de annars normala och accepterade åtgärder som arbetsgivare, medlemmar och andra kan ta till för att t ex agera i förhållande till en facklig organisation. De åtgärder som beskrivs här är sådana som har som mål att på ett eller annat sätt försvaga fackets legitimitet hos medlemmar och i samhället i stort.

Exemplet på en typisk ”försvaga facket”- åtgärd är att med hjälp av en process i domstol utmåla facket som omoraliskt och via en bakväg angripa träffade kollektivavtal.

I ett aktuellt fall har ett antal företag inom elinstallationsbranschen slutat att fullgöra sina skyldigheter enligt gällande kollektivavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Elinstallatörsorganisationen, EIO. Det har skett med stöd av arbetsgivareföreningen. Med olika uttalanden i medierna har arbetsgivareföreningen angripit fackets legitima rätt till den avgift som parterna avtalat om. Det är ett exempel på en svensk Union busting-metod.

I rapporten beskrivs skilda åtgärder som syftar till att försvaga fackets legitimitet och hur olika samhällsaktörer försöker misstänkliggöra facket hos allmänheten. Många åtgärder av ”försvaga facket”-karaktär riktas i första hand mot LO och förbundens mål att även söka påverka politiska frågor med betydelse för samhällets utveckling.

Rapporten innehåller fem olika kategorier av åtgärder som har som mål att skada fackets legitimitet och tilltro framförallt bland de egna medlemmarna. På den vägen skadas den svenska modellen och den så kallade Saltsjöbadsandan som vi talar om sedan 1938.

Läs rapporten

Ladda ned Union busting i Sverige (pdf)