Arena Idé utvärderar Sveriges finanspolitiska ramverk i stor skuggöversyn

Utgör det finanspolitiska ramverket ett hinder för viktiga framtidsinvesteringar? Detta ska tankesmedjan Arena Idé ge svar på i en utredning av ramverket. Utredningen löper parallellt med riksdagens egen översyn.

Det finanspolitiska ramverket omfattar bland annat budgetpolitiska mål och metoder för uppföljning och utvärdering av finanspolitiken. Var åttonde år ses ramverket över av en parlamentarisk kommitté. I samband med 2024 års översyn gör tankesmedjan Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg en skuggöversyn tillsammans med statistikern Vilgot Österlund

“Sverige har stora investeringsbehov kopplat till klimatomställning, försvar och infrastruktur, men exakt hur ser behoven ut? Kan vi möta dessa behov inom nuvarande ramverk? Är det den politiska tillämpningen som brister, eller är det ramverket som behöver förändras? Vad är motiverat att finansiera med lån, och vad borde snarare finansieras via ökade skatteintäkter?”

Elinor Odeberg menar att den stora underhålls- och investeringsskuld som Sverige står med är ett tecken på att ramverket lett till ett alltför ensidigt fokus på statsskuldens storlek snarare än samhälleliga behov. Framförallt när Sverige har en stark offentlig ekonomi och rekordlåg statsskuld jämfört med andra länder. Om den privata skulden inkluderas är Sverige dock bland de högre belånade länderna i EU. 

“Ramverket har 30 år på nacken och upprättades i en tid då Sveriges ekonomiska utmaningar såg annorlunda ut. Det finns skäl att utvärdera om ramverket skapat omotiverade motsatsförhållanden mellan samhällskritiska investeringar och sunda statsfinanser.”

Till sin hjälp har de knutit till sig en grupp ledande experter från näringsliv, fack och akademi. De ska fungera som referensgrupp under arbetets gång, för att få en så bred bild som möjligt. 

Arena Idés skuggöversyn presenteras i september 2024, inför att riksdagens egen översyn presenteras senare under hösten. Under våren kommer två delrapporter att presenteras.

Delrapport 1

Delrapport 2

Kategorier:
Ekonomisk Politik