ISBN: 9789186743475


Ladda ner pressbild


Unga och politik

Hur ser villkoren ut i dag för ungas politiska intresse, engagemang och tillit till politik? I Unga och politik kartlägger Ylva Bergström hur ungdomar med olika socialt ursprung, i skilda utbildnings- och uppväxtmiljöer, ser på samhällsfrågor och politik, den egna skolgången och framtiden.

Det politiska åsiktsrummet delas inte bara upp i vänster och höger. Här står fördelningspolitiska åsikter tillsammans med miljöfrågor och mångkulturalism mot varandra, liksom tillit och misstro, olika hållningar till EU och internationell politik. Här skiljer sig flickors och pojkars åsikter åt, på samma sätt som de politiska ställningstagandena hos elever i olika gymnasieskolor och program och med olika socialt ursprung ligger långt från varandra – resursstarka elevers åsikter står helt enkelt långt ifrån resurssvagas.

Avstånden mellan olika åsikter, de politiska hållningarnas sociala hierarkier och de sociala och utbildningsmässiga villkoren för att över huvud taget uttrycka politiska åsikter, visar på något som mest liknar skilda världar. I realiteten betyder det att den grundläggande medborgerliga kompetensen – benägenheten att delta i politiken – varierar stort mellan gymnasister i olika program och skolor.
Boken bygger på ett omfattande enkät- och intervjumaterial samt offentlig statistik.


Författare
Ylva Bergström

Ylva Bergström är docent i utbildningssociologi, verksam vid Uppsala universitet. Hon är intresserad av sociala gruppers utbildningsstrategier och politikens sociala villkor.