Förbjud delade turer

P1 morgon uppmärksammade nyligen problemet med delade turer: påtvingade håltimmar mitt i arbetsdagen. Lyssna på reportaget här.

Arena Idé har gett ut boken “Stoppa skitlivet”. Bokens författare Shadé Jalali och Mats Wingborg har gått igenom vad som kan och måste göras för att öka tryggheten i arbetslivet. Läs mer om Stoppa skitlivet och reaktionerna boken fått här

Här ett utdrag om delade turer:

Förbud mot delade turer och åtgärder mot extrema skiftscheman

Delade turer är en arbetsform som innebär att arbetsdagen delas upp i två eller flera arbetspass med flera timmars uppehåll mellan passen. Varje enskilt pass kan under dagen vara kort, men tillsammans med uppehållet blir arbetsdagen lång, stundtals mer än 13 timmar.

Delade turer är särskilt vanligt inom Kommunals branschområden. Där har de delade turerna ökat och är särskilt vanliga inom äldreomsorg och trafik. Drygt 100 000 av Kommunals medlemmar har delade turer. För dessa är uppehållet mellan passen i genomsnitt fyra timmar. Vanligast är delade turer under helger, men en tredjedel har delade turer både vardagar och helger. (Se not 1).

Endast en av fem får någon ekonomisk ersättning för uppehållet mellan passen. De medlemmar som har delade turer upplever överlag detta som negativt. Fyra av tio med delade turer hävdar att de lider av daglig trötthet och stress. De vanligaste orsakerna till att de anställda accepterat delade turer är att det har gett en möjlighet att få behålla jobbet, det har skapat färre helgpass, de har fått möjlighet att arbeta heltid eller för att man bytt arbetsgivare.

Delade turer har negativa konsekvenser för den enskildes hälsa och familjeliv. Därför bör delade turer förbjudas i lag. Kravet på förbud är kopplat till kravet på heltid. En del tvingas att acceptera delade turer för att få arbeta heltid, även om de delade turerna är ännu vanligare bland deltidsanställda.

En annan form av extremt skiftschema är när fasta arbetstider saknas och arbetstagare får meddelanden med kort varsel om när han eller hon ska arbeta. I extrema fall kan en person vara tills- vidareanställd men varken ha fastlagda arbetstider eller en fast arbetsplats. Forskning visar att delade turer och arbete med kort varsel är två former av skiftscheman som har särskilt negativa hälsoeffekter.(Se not 1).  När det gäller arbete med kort framförhållning bör en åtstramning främst ske genom regleringar i kollektivavtal.

Förbudet mot delade turer bör dock vara semidispositivt och kunna ändras genom överenskommelse i kollektivavtal. Kommu- nals linje är att de delade turerna är skadliga och bör begränsas så långt som möjligt. När delade turer förekommer ska en ersättning motsvarande övertidsersättning utgå eller så ska de anställda ha betalt för uppehållet mellan arbetspassen.

Slutsats: Grundregeln bör vara att delade turer är förbjudna. Lagen ska dock vara semidispositiv och arbetsmarknadens parter ska kunna komma överens om undantag. Då ska extra ersättning utgå till anställda med delade turer.

 

Noter

Not 1. Fakta är hämtade från Delade turer i välfärdssektorn, Faktaunderlag till Kommunals kongress, Kommunal, 2013.

Not 2. Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman, Torbjörn Åkerstedt, Michael Ingre och Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, 2012.

 

Kategorier:
Allmänt