De som ser och vi som blir sedda – Dataskydd och integritet som en facklig fråga

Rapporten tar sin utgångspunkt i den svenska arbetsrättsliga modellen och analyserar hur dataskyddsförordningens bestämmelser fungerar på den svenska arbetsmarknaden. Vilka rättigheter har arbetstagare vad gäller de personuppgifter som de alstrar under sin arbetstid? Hur ska fenomenet data och personuppgifter förstås i ett arbetsliv som digitaliseras i rasande takt? Och hur tar arbetstagare och fackföreningar bäst tillvara på de rättigheter som trots allt finns? 

Rapportens övergripande slutsats är att dataskyddet i arbetslivet fungerar dåligt idag. Reglerna är dåligt anpassade till arbetslivet och efterföljs dessutom dåligt. Trots att fackföreningsrörelsen, regeringen och riksdagen efterfrågat en mer ändamålsenlig anpassning av reglerna till arbetsmarknaden har inget hänt. De verktyg som fackföreningsrörelsen har till sitt förfogande skulle kunna användas för att reglera dataskydd i mycket större utsträckning än vad som sker idag. I rapporten blandas konkreta exempel med övergripande resonemang om hur det skulle kunna bli verklighet. 

Rapporten är riktad mot de som på olika sätt kommer i kontakt med frågor som rör integritet och personuppgiftsbehandling i arbetslivet. En förhoppning är att den som har låga förkunskaper på ämnet med hjälp av rapporten ska kunna förstå vilka typer av problem som personuppgiftsbehandling i arbetslivet för med sig. För den som aktivt arbetar med frågorna så är tanken att rapporten ska kunna fungera som ett underlag i olika behandlings- och förhandlingssituationer. 

I rapporten presenteras tre olika fall, som sedan följer läsaren i genomgången av dataskyddsdirektivet. De består av typsituationer där olika rättigheter och skydd i dataskyddsförordningen skulle kunna användas; vid algoritmisk arbetsledning på ett lager, vid gps-spårning inom hemtjänsten och vid distansarbete i hemmet.

Rapportförfattare: Tobias Sjöqvist, jurist på LO

Redaktör: German Bender, utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan

Denna rapport ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.