Arbetsliv och inflytande

Ett flerårigt utredningsprojekt om fackligt inflytande och organisering

Sverige hör till de länder i världen där flest löntagare är med i facket. Sju av tio på arbetsmarknaden är med i ett fackförbund och nio av tio omfattas av kollektivavtal. Det är och har varit en styrka för svensk ekonomi och för samhället i stort, något som allt oftare lyfts fram även av internationella organisationer som OECD och IMF. Sverige framhålls ofta som ett mönsterland i det här avseendet, med en konkurrenskraftig ekonomi, relativt små inkomstklyftor, stadiga reallöneökningar och ytterst få arbetsmarknadskonflikter.

Därför är det bekymmersamt att den fackliga organisationsgraden sjunkit kraftigt i Sverige de senaste tjugo åren. Denna och andra frågor som är av grundläggande betydelse för partsmodellen behöver analyseras och diskuteras för att vända utvecklingen och stärka arbetstagarnas inflytande.

Mot denna bakgrund har tankesmedjan Arena Idé initierat det tvärfackliga utredningsprojektet Arbetsliv och inflytande. I projektet ska ett antal underlagsrapporter produceras av oberoende forskare och utredare, med fokus på utmaningar som rör hela arbetsmarknaden och har bred samhällsrelevans. Syftet är både att ta fram ny kunskap och att sprida befintlig kunskap om den svenska partsmodellens styrkor och utmaningar.

Under projektets gång kommer vi att bjuda in företrädare för arbetsgivare och politiska partier för att diskutera hur vi gemensamt kan stärka den svenska modellen så att Sverige står rustat för arbetslivets utmaningar även i framtiden. En viktig princip är att värna maktbalansen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Starka arbetsgivare är bra, men den svenska arbetsmarknadsmodellen kräver också starka fack.

Läs mer i artikeln där projektet lanserades.

Rapporter

Den svenska modellen i en oviss tid

Författare: Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet.
Omfattande rapport (184 sidor) med bl.a. ny statistik om facklig organisationsgrad, analyser av utvecklingen sedan år 2006, framtidsprognoser till år 2029 och färska siffror över coronakrisens effekter på fackens medlemstal.

Facklig höst i Europa
Författare: Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg, arbetsmarknadsjournalister.
Om tuffa utmaningar från höger och färre medlemmar. Skildringar och analyser av fackets ställning i Sverige, Italien, Tyskland, Österrike, Ungern och Polen och Estland.

Den svenska modellen i fara?

Författare: Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet.
Innehåller omfattande ny statistik om facklig organisationsgrad och kollektivavtalstäckning, samt en unik prognos om fackens framtida medlemsutveckling.

Fler otrygga jobb och färre fackligt anslutna
Författare: Mats Wingborg, fristående utredare.
Analyser av andelen otrygga visstidsjobb på svensk arbetsmarknad de senaste 15 åren, vad som karaktäriserar ett otryggt jobb och hur det hänger ihop med facklig anslutning.

Listan uppdateras allt eftersom fler rapporter publiceras.

Arena Idés fackliga råd

Till utredningsprojektet knyts ett fristående fackligt råd bestående av tolv fackförbund från LO, TCO och Saco (bland andra fyra av Sveriges fem största), som tillsammans organiserar nästan 1,8 miljoner löntagare.

Rådets roll är att:
– Analysera underlagsrapporterna och bidra med insikter till utredningsprojektet
– Visa en bred facklig uppslutning kring grundläggande fackliga frågor

Följande fackförbund ingår i Arena Idés fackliga råd (i bokstavsordning):

Rådet är fristående och svarar inte för de underlagsrapporter och förslag som tas fram inom ramen för projektet.

Kontakt

German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé.