Den svenska partsmodellen ur ett nordiskt perspektiv

– facklig anslutning och lönebildning

Detta är Arena Idés sjätte årliga flaggskeppsrapport om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Som vanligt redovisas nya uppgifter om facklig organisationsgrad och medlemsutveckling.

Enligt den nya statistiken för helåret 2023 är 68 procent av arbetskraften fackligt organiserad, en nedgång med en procentenhet från föregående år. Bland arbetare är 58 procent fackligt anslutna, en nedgång med en procentenhet och bland tjänstemannagrupper är nivån oförändrad på 73 procent.

Klyftan mellan tjänstemännens och arbetarnas organisationsgrad har aldrig varit så stor som den är idag. Nytt för i år är också att antalet tjänstemän med anställning nu är mer än dubbelt så många som arbetarna. Å andra sidan är andelen förtroendevalda och kollektivavtalens täckningsgrad högre hos arbetarna.

I årets rapport analyseras också den svenska arbetsmarknadsmodellen utifrån ett nordiskt perspektiv, med tillhörande redogörelser for utvecklingen i våra grannländer. Förutom en detaljerad översikt av de nordiska arbetsmarknadsmodellerna behandlas lönebildningen och den fackliga organisationsgradens utveckling i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Jämfört med i de andra nordiska länderna är de svenska tjänstemannafacken unikt starka. Det gäller inte minst deras framträdande roll vid sättandet av industrins normerande ”märke” och för det nya huvudavtalets tillkomst.

En utförlig genomgång av den finska regeringens pågående förändringar av arbetsmarknadsmodellen görs i rapporten. En annan nyhet i årets rapport är ett avsnitt som diskuterar allmängiltigförklaring av kollektivavtal mot bakgrund av erfarenheterna från Finland och Norge. Nya data presenteras om den sjunkande andelen förtroendevalda och vad som görs för att vända trenden.

Rapportförfattare: Anders Kjellberg
senior professor i sociologi vid Lunds universitet

Rapportredaktör: German Bender
utredningschef på Arena Idé och ekon. dr. vid Handelshögskolan i Stockholm

Denna rapport ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

Om rapporten i media

Ekonomiekot (Sveriges Radio)

Radio Sweden (Sveriges Radio)

Dagens Arbete

Arbetsvärlden

Arbetet

Transportarbetaren

Publikt