Hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling i samverkan

Denna rapport presenterar ett nytt system för kompetensutveckling i arbetslivet, med utgångspunkt i den samverkan som kännetecknar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

På en arbetsmarknad som förändras snabbt och där nya kvalifikationskrav uppträder med korta intervaller behövs ett funktionellt kompetensutvecklingssystem för yrkesverksammas livslånga lärande. Det saknas i dag, och innebär problem för arbetsgivares kompetensförsörjning och arbetskraftens anställningsbarhet under ett helt arbetsliv.

Genom att etablera en reform, förenlig med den svenska modellen, som ger i princip alla yrkesverksamma en möjlighet till kompetensutveckling mitt i livet under ekonomiskt trygga, likabehandlande och förutsebara villkor, kan Sverige skapa ett Hållbart Arbetsliv genom Kompetensutveckling i Samverkan (HAKS). Modellen bygger på samverkan mellan sex aktörer, enligt bilden nedan.

  • Staten står för finansieringen av systemet genom en kompetensutvecklingsgaranti för alla yrkesverksamma (oavsett arbetsform, anställnings- eller sysselsättningsgrad).
  • Arbetsmarknadens parter kompletterar med ett kollektivavtalsreglerat tjänstebaserat intjänande av kompetensutvecklingsmedel.
  • Den yrkesverksamma bestämmer själv kompetensutvecklingens inriktning och bidrar till systemet med en omställningsavgift.
  • Arbetsgivaren upprättar tillsammans med arbetstagaren en individuell omställningsplan, som beskriver verksamhetens och den enskildes kompetensbehov.
  • Den externa aktören kan med hjälp av omställningsplanerna undersöka om de kompetensbehov som efter- frågas finns att tillgå inom befintligt utbildningsutbud, eller om det krävs nya insatser, samt ha en dialog med utbildningsinstitutioner.
  • Utbildningsinstitutionerna kan skapa kompetensutvecklingsinsatser (t.ex.vägledning, praktik, utbildningar och validering) som motsvarar det arbetsmarknaden efterfrågar.

Rapportförfattare: Carin Ulander-Wänman, universitetslektor vid juridiska institutionen, Umeå universitet.
Redaktör: German Bender, programchef arbetsmarknad, Arena Idé

Rapporten är en del av Arena Idés arbete med strukturomvandling och omställning. Två tidigare rapporter har publicerats 2018 på detta tema: