Civilsamhällets arbete med nyanländas delaktighet i samhället

En rapport om förskjutningar av välfärdsansvar i Sverige under perioden 2016–2019

Författare: Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg och Hedvig Obenius

I den här rapporten analyseras ett urval av de totalt 100 projekt som ingått i Arvsfondens Nyanländasatsning vilken hade till syfte att stärka nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället. Rapporten bygger på tre delstudier. En dokumentstudie bestående av ansökningshandlingar, årsrapporter och i förekommande fall slutrapporter från projekten, en enkät omfattande 89 av satsningens projekt (med svarsfrekvens 63 procent) och slutligen en fallstudie där tre projekt analyseras på djupet. Materialet till fallstudien består, utöver ovannämnda dokument och enkätsvar, av intervjuer och deltagande observationer. Analysen genomförs utifrån två perspektiv: organisation och samhälle. Organisationsperspektivet handlar om projektens erfarenheter och lärdomar och samhällsperspektivet om projektens arbete i ljuset av den samtidskontext projekten verkar inom.

Rapporten visar bland annat att förändringarna i migrationspolitiken har inneburit förändrade förutsättningar för projekten, bland annat genom en ökad psykisk ohälsa bland nyanlända barn, ungdomar och vuxna som har  haft negativ inverkan på deltagande i projektens aktiviteter och verksamheter. Rapporten visar också att sociala aktiviteter för barn och ungdomar får en ökad betydelse när migrationspolitiken förändras i restriktiv riktning.

Rapporten är utgiven i samarbete med Linköpings universitet.