Systemproduktivitet: Vad är det, varför är den viktig och hur förbättras den?

Den här rapporten tar sin utgångspunkt i att klimatkrisen och den försämrade ekologiska och sociala hållbarheten bör leda oss till en breddad och mer långsiktig syn på produktivitet och hur samhällsekonomiska förbättringar bäst uppnås. Skälet till detta är att det har blivit alltmer uppenbart att vi med dagens ofta väl snäva synsätt riskerar att försämra vår långsiktiga produktivitetsförmåga. Utmaningen ligger i att alla kapitalslag – realt kapital, humankapital, naturkapital och socialt kapital – i samhällets balansräkning ska utvecklas i rätt riktning. Det är en formidabel men helt nödvändig utmaning som förutsätter en rörelse mot att vi utformar det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att det kan hantera alla typer av framtida utmaningar. Det nuvarande paradigmet, som baseras på att vi livnär oss på att erodera flera av våra framtida kapitalbaser, är i längden omöjligt att upprätthålla.

Kristian Skånberg arbetar som forskningschef på Jernkontoret, järn- och stålindustrins branschorganisation. Kristian arbetar också som fristående konsult, med uppdrag från fack-liga organisationer och forskningsinstitut. Kristian har forskarerfarenhet från företags- och nationalekonomi, systemekologi, framtidsstudier och samhällsbyggande.