Tankar om arbetsmiljö – Arbetsmiljölagen 40 år

Arbetsmiljölagen, AML, fyller 40 år 2017. Detta var temat för en seminarieserie som Arena Idé arrangerade i ett unikt samarbete med sju fackförbund från LO, TCO och Saco.

Sara Dadnahal, praktikant på Arena Idé under höstterminen 2016, har varit redaktör för den här slutrapporten.

Arbetsmiljölagen antogs av Sveriges riksdag 1977, vilket innebär att problembeskrivningar, utredningsunderlag, forskning med mera, som låg till grund för lagen, är ännu äldre. Samhället, arbetsmarknaden och arbetslivet har radikalt förändrats sedan 1970-talet. Lagen har i och för sig ändrats och kompletterats vid ett flertal tillfällen efter 1977. Men viktiga problemområden saknas, och lagen är delvis otidsenlig.

Flera fackliga organisationer har prioriterat arbetsmiljöfrågorna de senaste åren och decennierna, men tycker att det inte gett tillräckliga resultat. På våra jobb finns fortfarande de traditionella riskfaktorerna kvar. Ensidiga arbetsställningar leder till belastningsskador, farliga ämnen ska hanteras, olycksfall, ibland med dödlig utgång, är fortfarande vanliga inom vissa branscher.

Till det har det den senaste tiden kommit allt fler rapporter om växande psykosociala arbetsmiljöproblem. Förutom det individuella lidandet utmanas samhällsekonomin av långa sjukskrivningar kopplade till en allt tuffare psykosocial arbetsmiljö.

Tankesmedjan inom Arenagruppen, Arena Idé, initierade våren 2015 ett projekt för att uppmärksamma att arbetsmiljölagen fyller 40 år. Projektets syfte har varit att i ett antal seminarier belysa den aktuella utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Projektets grundtanke har varit att lyfta fram dagens kunskaper och erfarenheter. Ett viktigt tema har varit att diskutera behovet av förändringar i lagstiftning och annan reglering av arbetsmiljön.
Arbetsmiljöfrågorna regleras även i avtal mellan parterna. Avsikten har inte varit att behandla partsgemensamma frågor, även om sådana frågor ibland har berörts i seminarierna.

Projektet har varit brett i meningen att det behandlat den fysiska såväl som den psykosociala arbetsmiljön samt de arbetsrelaterade sjukdomarna. Det har spänt över hela arbetsmarknaden, såväl den privata som den offentliga sektorn.

Arbetsmetoden har varit seminarier där vi med hjälp av forskare, experter från berörda myndigheter, fackförbund och andra organisationer dels belyst viktiga problemområden, dels diskuterat hur arbetsmiljöarbetet i dagens läge bör bedrivas på lokal och nationell nivå samt vilka institutioner och verktyg som är nödvändiga.

Projektet har haft en unik bredd. Utöver Arena Idé har sju fackförbund från LO, TCO och Saco deltagit. Tillsammans representerar de en majoritet av de organiserade löntagarna och en rik variation av branscher och sektorer av arbetsmarknaden.

De deltagande förbunden har varit:
Akademikerförbundet SSR (Saco)

Byggnads (LO)

Fackförbundet ST (TCO)

IF Metall (LO)

Kommunal (LO)

Unionen (TCO)

Vision (TCO)

Projektet har letts av en styrgrupp med representanter för förbunden samt forskaren och docenten i arbetsmiljörätt Maria Steinberg. Boa Ruthström har lett styrgruppen och Erling Forsman har varit projektledare.