Skrivanvisningar till Arena Idés rapportförfattare

Arena Idé publicerar ofta rapporter skrivna av externa forskare och utredare. Som regel är det vi själva som tar initiativ till rapporter, men vi tar även emot förslag och idéer. Här följer anvisningar till alla våra rapportförfattare.

Vill du skicka in ett rapportförslag? 

Börja med att läsa denna text om Arena Idé och denna om våra grundvärderingar. Om du därefter anser att ditt rapportförslag är relevant för oss, vill vi att du följer nedanstående anvisningar.
Skicka en kort synopsis på 1 000–1 500 tecken, med preliminär rubrik och ingress, till den person som är programansvarig för det berörda politikområdet. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Ange även följande uppgifter om dig själv i mailet:

 • namn
 • titel/befattning (t.ex. professor i X vid X universitet/myndighet)
 • telefonnummer.

Vi lovar att svara, men det kan dröja eftersom vi arbetar med många rapporter, seminarier, och andra aktiviteter parallellt. Vi planerar mycket av vår verksamhet med lång framförhållning. Om du behöver svar snart, ange datum och orsak. Nedan följer information och instruktioner för alla våra rapporter. Du kan även ladda ner anvisningarna som PDF.


Allmänt om våra rapporter

Arena Idé publicerar rapporter inom följande områden: arbetsmarknadsfrågor, utbildningspolitik, välfärd, demokrati och ekonomisk politik (där också klimatfrågor ingår).

Syftet med alla våra aktiviteter, inklusive rapporter, är tudelat. Dels vill vi bidra till samhällsdebatten och till politiska och partsreglerade beslutsprocesser med akademisk och evidensbaserad kunskap, samt med våra grundvärderingar. Dels vill vi göra det omvända, det vill säga bidra till forskarvärlden med praktisk kunskap, löntagarperspektiv och våra grundvärderingar.

En tankesmedjerapport skiljer sig från en akademisk artikel eller en journalistisk text. Enkelt uttryckt kan man säga att den befinner sig någonstans mitt emellan. 

Vi ställer höga krav vad gäller metod, samhällsrelevans och begriplighet. Ett krav är att våra rapporter ska utformas med våra primära målgrupper i åtanke: beslutsfattare och analytiker inom politiken och hos arbetsmarknadens parter, samt journalister. 

Därutöver ska rapporterna i möjligaste mån skrivas och utformas så att de är tillgängliga och begripliga för samhällsintresserade personer i allmänhet.

Våra rapporter kombineras ofta med andra aktiviteter i samband med lansering och efteråt, såsom seminarier, debattartiklar och innehåll till sociala medier. Vi ansvarar för detta arbete, men som regel förutsätter vi att även våra rapportförfattare bidrar, inom rimliga gränser.


Struktur

Arena Idés rapporter varierar kraftigt i omfång. I normalfallet bör rapporter ligga kring 30–50 sidor. 

Varje rapport inleds med sidan ”Rapporten i korthet”, där rapportens huvudsakliga innehåll presenteras.
Se exempel här.

Till denna sida ska rapportförfattaren:

 • skriva en sammanfattning av rapporten på max 300 ord
 • föreslå 1–2 diagram eller tabeller ur rapporten
 • skriva en punktlista med annat du vill lyfta fram, såsom policyförslag eller ytterligare innehåll i rapporten.

Vi har inga fasta krav på disposition och variationerna är stora, men ofta förordar vi i grova drag följande struktur:

 • rapporten i korthet (en sida)
 • sammanfattning (resultat + eventuella förslag)
 • introduktion
 • resultat
 • bakgrund och eventuell teori
 • metod
 • källförteckning
 • bilagor.

Språk

 • Var sparsam med alltför akademisk jargong, förklara termer/begrepp/variabler/data tydligt och kortfattat.
 • Undvik akronymer om de inte är mycket välkända. Skriv inte MI, utan Medlingsinstitutet, inte M utan Moderaterna, inte IMF utan Internationella valutafonden, inte AKU utan Arbetskraftsundersökningarna.
 • Undvik förkortningar. Skriv inte bl.a./t.ex./ffa., utan bland annat/till exempel/framför allt. 
 • Undvik tecken av olika slag. Skriv inte % eller €, utan procent eller euro.
 • Om personnamn (dvs. ej i referenser) nämns, ange då fullständigt förnamn, efternamn och eventuellt epitet/befattning/beskrivning.
 • Texthänvisningar till referenser anges enligt formen (Efternamn, Årtal) eller Efternamn (Årtal), beroende på sammanhanget. Det referenssystem vi använder är Harvard, enligt denna mall. I mallen finns anvisningar om hur man refererar till olika typer av källor (böcker, artiklar, webbsidor, databaser osv.).
 • När titlar på exempelvis böcker och filmer behöver nämnas anges dessa i kursiv text, artiklar och rapporter inom citattecken.
 • Om du är osäker på språkliga frågor, konsultera i första hand de källor vi främst använder: Språkrådets bok Svenska skrivregler, Språkrådets frågelåda, Svenska Akademiens sida svenska.se och TT-språket

Formatering och form

 • Tänk noga igenom om och hur diagram och tabeller ska användas. Helst ska de gå att tolka utan alltför mycket förklarande text, även om det ibland behövs. Fundera också på om eventuell statistik bäst redovisas som tabeller, stapeldiagram, kurvor eller på annat sätt. Om en rapport innehåller många diagram är det en fördel med viss variation (dvs. inte enbart tabeller).
 • Var mycket sparsam med formatering såsom fet stil, kursiv och understrykningar.
 • Undvik fotnoter om de inte är absolut nödvändiga.
 • Vi tar gärna emot omslagsidéer, men kan inte lova att de hörsammas.
 • Vi reserverar oss rätten att redigera språk och disposition, och gör det i rimlig utsträckning i samråd med rapportförfattaren.

Korrekturläsning

Arena Idé korrekturläser rapporten, men rapportförfattaren ska själva göra en grundlig korrekturläsning innan slutversionen skickas in. Framför allt ska följande särskilt kontrolleras av rapportförfattaren:

 • rubriker, underrubriker, bildtexter, fotnoter
 • text och siffror i tabeller, diagram, figurer, samt förklaringar till dessa
 • numrering av och hänvisningar till tabeller, diagram, figurer etc.
 • att statistik och siffror som nämns i brödtexten är korrekta och överensstämmer med diagram, tabeller etc. 
 • att samtliga referenser är korrekt angivna och återfinns i referenslistan, att inga ytterligare referenser förekommer i referenslistan än de som används i rapporten
 • att personnamn, befattningar, organisationstillhörighet osv. är rättstavade och korrekt angivna. Detsamma gäller förstås även namn på organisationer, myndigheter, företag osv.

Formatering av slutleverans

När rapporten är klar ansvarar Arena Idé för att ta sätta texten enligt mallen för våra rapporter. För att denna process ska gå så smidigt som möjligt önskar vi att texten i slutdokumentet är formaterad enligt följande:

Rubriknivåer:

Rubrik 1 – Arial Bold 16 pkt

Rubrik 2 – Arial Bold 14 pkt

Rubrik 3 – Arial Bold 12 pkt

Rubrik 4 – Kursiv Times New Roman 12 pkt

OBS, utseendet kommer att ändras i slutsättningen.

Brödtext:

Brödtext ska vara satt i Times New Roman 12 pkt

Grafiska element

Om du önskar faktarutor eller andra grafiska element i texten ska detta vara tydligt utmärkt i texten.

Filformat

Slutleveranser görs i Word- eller Google Docs-format med filnamn enligt följande konvention rapportforfattare_[årtal]_FINAL.docx. Lämna ej in som PDF!

Vid frågor om slutleveransen kontakta simon.karlsson@arenagruppen.se.

Lycka till!