Styra eller styras?

Om styrning av välfärden

År 2014 har vi levt med olika marknadslösningar inom vård, skola och omsorg under flera decennier. Det går att med vetenskapliga metoder utvärdera hur styrformer lånade från näringslivet, som New Public Management, har fungerat. Har kostnaderna sänkts, kvalitén höjts, har vi fått ökad valfrihet och ökade påverkansmöjligheter?

Om det nu är så att den gamla modellen från 1970-talet med offentliga monopol inte fungerade bra, men inte heller de marknadsmodeller som prövats härefter – vad gör vi då? Hur organiserar och styr vi välfärden i modell 3.0?

Projektet Styra eller styras? Om styrning av välfärdstjänster handlar om detta. Arena Idé har inte några färdiga svar, men vi vill stimulera till ett samtal om hur vi hittar bättre lösningar bortom ideologiska lösningar och trosvissa teser. Vi vill söka efter sätt att höja kvaliteten och effektiviteten, ta till vara på den professionella kompetensen, och stärka det demokratiska inflytandet över den gemensamt finansierade välfärden.

Den första rapport i projektet, Värden i välfärden: om styrning av välfärden efter New Public Management, skrivs av Åke Sandberg, sociolog och professor emeritus vid Stockholms universitet. Rapporten presenterades i april 2014. Ladda ner och läs rapporten här.

Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärdenden andra rapporten, är en essäsamling där du får möta erfarna yrkespraktiker som inifrån olika arbetsplatser beskriver vad som krävs av dem när de utövar sitt arbete. De skriver personligt och initierat om utmaningar de möter i sitt arbete. De berättar om konkreta situationer och problem som de behöver bemästra i sin dagliga gärning. Texterna i rapporten är delvis hämtade från examensarbeten utförda vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Redaktör är Lotta Victor Tillberg, fil dr och forskare vid  KTH och Södertörns högskola. Läs mer om boken Kvalitetsjakten här ››

Den tredje rapporten, Marknad på villovägarskrivs av Jesper Meijling som är doktorand vid KTH. Jesper Meijlings bidrag har ett systemperspektiv och analyserar marknadsmodeller i offentliga system och institutioner som skolan, sjukvården och järnvägen. Marknad på villovägar publicerades i augusti 2014.

Innehåll i rapporterna och slutsatser står författarna för. Till deras förfogande har en referensgrupp funnits. Utöver författarna har följande personer ingått i referensgruppen: Mikael T Andersson, ST, Jonna Bornemark, Södertörns Högskola, Anneli Hagberg, Vision, Kristina Mårtensson, Kommunal, och Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR. Från Arena Idé har Lisa Pelling, Boa Ruthström och Alexandra Völker medverkat.