Jämlik vård – en handlingsplan

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård.

Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor.

Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier om hur vården styrs.

Författare

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO. År 1994 publicerade han den uppmärksammade boken Framtidens sjukvårdsmarknader: Vinnare och förlorare, som utifrån internationella erfarenheter förutspådde just den utveckling vi sett de senaste årtiondena. När sjukvården blev en marknad kan ses som en uppföljning av den tidigare boken.

Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor.

Illustrationer omslag och inlaga: Robert Nyberg
Grafisk form: Conny Lindström

Utgiven av Premiss förlag, som är en del av Arenagruppen, och Arena Idé i samarbete med Nätverket för Gemensam Välfärd som är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

Läs boken som pdf här

Köp boken på Adlibris

Köp boken på Bokus

Innehåll

Marknadsliberalismens tidevarv — 7

Syftet med denna skrift — 11

Vårdens mål och etiska principer — 13

Hälso- och sjukvårdslagen — 13

Vårdens etiska plattform — 14

Utvecklingen inom den öppna vården är bakvänd — 19

Myndigheters och forskares utvärderingar av systemskiftet — 20

Vägen framåt – tio förslag för en bättre och mer jämlik vård — 29

1 Avveckla företagens etableringsfrihet – inför etableringskontroll — 30

2 Avveckla LOV i primärvården – utveckla den icke vinstdrivna vården — 37

3 Avveckla LOV i den öppna specialistsjukvården – upphandla enligt LOU — 47

4 Avveckla skattefinansierade ”nätläkare” – utveckla integrerad digital vård — 50

5 Avveckla startlagen för privatisering av sjukhus – inför en stopplag — 55

6 Avveckla vårdens marknadsstyrning – utveckla den behovsstyrda vården — 57

7 Förstärk försvaret för en ökad offentlig finansiering av vården — 69

8 Särskilj offentligt och privat finansierad vård — 76

9 Utveckla primärvården speciellt i underförsörjda områden — 81

10 Skärp hälso- och sjukvårdslagen — 91

Coronapandemins vårdpolitiska effekter — 95

En avslutande kommentar — 103

Referenser — 105

 


Författare
Lisa Pelling

Lisa Pelling är utredningschef på Arena Idé.

Göran Dahlgren

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool.