”Kakan ska växa på rätt sätt”

Tre frågor till Daniel Lind, som är forskningsledare för Arena Idés nya projekt om produktivitet.

Vad är produktivitet och varför är det viktigt?

Det finns ett flertal definitioner av produktivitet. Den grundläggande aspekten är hur mycket värden vi som löntagare eller medarbetare skapar när vi befinner oss på jobbet.

Utan den produktivitetstillväxt vi har sett i västvärlden under de senaste 150 åren hade vi inte kunnat bygga det välfärdssamhälle vi nu har, eller hade. Inte heller hade vi som land kunnat stärka löntagarnas köpkraft i termer av ökade reallöner och kortare arbetstid. 

Vad är det fackliga perspektivet på produktivitet?

För de fackliga organisationerna är det avgörande att produktivitetsutvecklingen håller sig inom de klimatmässiga gränser som planeten ger oss. Vi vill inte att produktiviteten sker på bekostnad av ett sammanhållet samhälle med jämnt fördelade livschanser, hög livskvalitet, rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. 

Med den globaliserade ekonomin är en ökad produktivitet avgörande för framtidens jobb och skatteintäkter. Det centrala är hur produktiviteten uppnås och hur dess vinster fördelas. I det här systemet spelar den fackliga organisationsgraden och de fackliga organisationerna en avgörande roll: Kakan ska växa på rätt sätt och löntagarnas del av den växande kakan ska inte tas för given.

Vad önskar du ska komma ur projektet?

Min förhoppning är att det här projektet skapar sådana värden för projektägarna Facken inom industrin och Arena Idé att de ser en långsiktig nytta med den här typen av arbete. För att nå dit krävs lyhördhet och ett hårt och smart arbete när det gäller produktivitetens drivkrafter och politikens utformning. 

Det handlar om att bygga nätverk med forskare, att hämta hem och försvenska internationell forskning och att skapa mötesplatser där centrala aspekter av produktiviteten diskuteras och konkretiseras. Avslutningsvis handlar det, inte minst, om att kommunicera externt – att på olika sätt nå ut med det vi gör.

Läs mer om projektet här

Kategorier:
Produktivitet