En tredje industriell revolution som kom av sig?

-En rapport från Produktivitetskommissionen som behandlar svensk produktion och produktivitet efter 1990-talskrisen

Sverige genomgick i början på 1990-talet en omfattande ekonomisk kris. Därefter skedde ett ekonomiskt språng som skulle kunna ses som en tredje industriell revolution. Liksom i andra länder tog dock denna uppgång abrupt slut i och med den stora finanskraschen 2008 och den skuldkris som pågick därefter under flera år. Trots rekordlåga räntor och närmast obefintlig inflation kom både svenskt och utländskt näringsliv att växa mycket saktare än före 2008. Den svenska produktiviteten och tillväxttakten under 2010-talet har visserligen inte varit sämre än på andra håll, men den har varit ovanligt ryckig och motsägelsefull.

I den här rapporten diskuterar Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, vad som egentligen hände efter 2008 och hur den svaga ekonomiska utvecklingen därefter ska kunna förklaras och förstås. Är det till och med så att Sverige är ett land – bland andra – där en i början mycket tydlig tredje industriell revolution från mitten av 1990-talet har tappat fart eller rentav kommit av sig? Att försöka förstå detta skeende, och sätta in det en vidare kontext, är utan tvivel en viktig fråga för framtiden. Hur ska tillväxten i ekonomin kunna förbättras? Räcker den svaga tillväxten till för att i framtiden – efter pandemi och nuvarande ekonomisk turbulens – åstadkomma en fortsatt hög välfärd?

Rapportförfattare:

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem av Kungliga Vetenskapsakademin. Magnusson har skrivit ett antal böcker om modern svensk ekonomisk historia, bland annat Sveriges ekonomiska historia (senaste upplagan 2016),
Den tredje industriella revolutionen (1999) och Håller den svenska modellen? (senaste upplagan 2017). Han har också gett ut böcker om utländsk ekonomisk historia och ekonomisk doktrinhistoria, bl.a. Finanskrascher. Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers (senaste upplaga 2020).

Rapporten ges ut av Produktivitetskommissionen, som är ett treårigt projekt som finansieras av Facken inom industrin och i samarbete med den partipolitiskt obundna, fackligt orienterade tankesmedjan Arena Idé. Produktivitetskommissionen drivs av forskningsledare Daniel Lind.