400 miljoner klimatsmarta resor – argument för en ny giv i järnvägspolitiken

Den här rapporten beskriver järnvägens enormt viktig samhällsfunktion, både för persontransporter och transporter av gods.

Järnvägen hjälper till att möta människors behov av mobilitet och transporter, och motverkar klyftorna mellan storstäder och glesbygd. Förutom att järnvägen är ett effektivt transportmedel är järnvägen också energisnål, snabb och i princip fossilfri.

Järnvägen har en stor utvecklingspotential. En stor satsning på järnvägen skulle binda samman landet, underlätta för företagande, göra det möjligt att bo kvar på mindre orter och bidra till en klimatsmart mobilitet och logistik.

En upprustad järnväg är avgörande för klimatomställningen. På grund av återkommande förseningar och trafikavbrott i tågtrafiken ökar sannolikheten för att människor i stället väljer flyg och bil vid privata transporter. De osäkra järnvägstransporterna skapar också stora kostnader genom att arbetet inte kan bedrivas effektivt.

Om hela Sverige ska leva krävs en utbyggd och välfungerande järnväg. Städer utan järnvägsstation riskerar att utarmas och bli mindre attraktiva.

I den här rapporten preciseras argumenten för att det behövs rejäla satsningar för att förbättra järnvägens standard. Det sker genom två argumentationslinjer. Dels argument som påvisar järnvägens betydelse för samhällsekonomi, dels argument som pekar på hur svensk järnväg försummas, både genom avsaknad av investeringar och ett bristande underhåll.

Rapporten avslutas med tio förslag, ett program för en ny giv i järnvägspolitiken.

 

Det här är fjärde delen i en serie rapporter om progressiv klimatomställning.

Övriga rapporter:

Linn Brolin: Mot en återpolitiserad omställning – fackliga krav för en jämlik och rättvis klimatomställning

Annie Ross: “The make or break decade for climate action” – en rapport om hur vi lyckas med investeringarna som krävs för klimatomställningen

Arvid Jurkas: Vindkraft für alle – så skapar vi folklig acceptans för vindkraft

Läs också boken Livet som pågår här – samtal om klimatet och omställningen av Marika Palmér Rivera och Lisa Pelling.

 

Mats Wingborg är skribent och utredare. Han har skrivit flera böcker och rapporter om arbetsmarknad, skolpolitik och högerradikala partier i Europa. Till specialområdena hör osäkra anställningsvillkor, svenska företag i utvecklingsländer, ekono- miska frizoner, den globala fackför- eningsrörelsen, facklig organisering, villkoren för utländska bärplockare, kooperativa företag och teorier om jämlikhet.