Hyresrätt till salu - 11 januari, 2022

När allmännytta blir privatnytta Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att […]


LÄS MER

Granskning av fri hyressättning i nyproduktion - 17 september, 2020

Bostad 2030 – En granskning av direktiven till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. I dag råder stor samstämmighet om att problemen på bostadsmarknaden inte gäller resursstarka grupper, utan framför allt låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt har S, C, L och MP kommit överens om att att fri hyressättning ska införas i nyproduktion. Men hur är […]


LÄS MER

Wienmodellen - 5 februari, 2019

Inspiration till en ny social bostadspolitik Lisa Pelling beskriver i rapporten Wiens bostadspolitik och hur den skulle kunna vara en inspiration när en ny politik ska utvecklas för att möta de problem som vi idag står inför i Sverige.  Klicka här för att läsa Wienmodellen av Lisa Pelling (pdf) Seminarium: Wienmodellen Rapportförfattaren Lisa Pelling presenterar […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 7 – Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn - 5 juli, 2018

Sammanfattning Svensk bostadspolitik och i synnerhet uppdraget för allmännyttiga bostads- bolag har påtagligt förändrats under det senaste decenniet. Det finns anledning att tala om ett paradigmskifte från ”självkostnad” till ”affärsmässiga principer”. Förändringen har i huvudsak motiverats av en anpassning till de krav som följer av EU-rätten, i synnerhet statsstödsreglerna. I detta utlåtande visas att den […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 6 – Bland mutanter och hybrider - 26 maj, 2018

Sammanfattning Stödet för att marknadshyror skulle vara lösningen på bostadsbristen i Sverige är svagt givet den forskning och de internationella erfarenheter som återges i denna rapport. Bostadsbrist och hyresbestånd under stark efterfrågepress är återkommande teman för samtliga fem länder oavsett hyresregim och bostadspolitik. Samtidigt framkommer det att problem med underutnyttjande i det befintliga beståndet inte […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 5 – Boendesegregationen i Sverige - 25 maj, 2018

Under 1980-talet lyftes Sverige ofta fram som ett framgångsland gällande utraderandet av sociala ojämlikheter. Boendesegregationen ansågs låg i internationell jämförelse och samhället sågs präglat av social sammanhållning. I dag råder närmast omvänt förhållande där Sverige ofta lyfts fram som skräckexempel, både av internationella och nationella debattörer. Diskussioner om parallellsamhällen och utanförskap går heta och det […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 4 – Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska länder - 15 maj, 2018

Sammanfattning Ett ökat bostadsbyggande för låg- och medelinkomsttagare kan främjas dels genom generella utbudsstimulerande åtgärder, som t.ex. regelförenklingar, dels genom åtgärder som är direkt riktade till hushåll med lägre inkomster. Riktade åtgärder används i många länder för att komplettera de generella utbudsstimulerande åtgärderna i de fall sådana åtgärder inte räcker för att täcka den politiskt […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 3 – Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen - 25 april, 2018

Det institutionella ramverket för svensk bostadspolitik bygger på en fördelning av ansvar och befogenheter mellan stat och kommuner. Riksdag och Regering anger de övergripande ramarna, Boverket svarar för närmare föreskrifter och tillsyn medan kommunerna har planerings- ansvaret på lokal nivå. Det kommunala planmonopolet spelar en nyckel- roll och ger kommunerna en stark ställning när det […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 2 – Hushållens skulder och framtidens bostadsfinansiering - 23 februari, 2018

– Hushållens, statens och finansiella sektorns roll för att finansiera bostadsbyggandet I dag är behoven av att bygga bostäder stora. I framtiden väntas de bli än större. För att samla tillräckliga resurser för detta omfattande byggande krävs en välfungerande bostadsfinansiering: en uppsättning spelregler som underlättar samspelet mellan myndigheter, finansiell sektor och hushåll i syfte att […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 1 – Bostadsmarknaden - 7 december, 2017

– Hushållens, företagens och politikens utmaningar I denna rapport görs en probleminventering av bostadsmarknaden utifrån tre perspektiv: hushållets, producentens och politikens. Utmaningarna är betydande i samtliga perspektiv och de har också naturligtvis starka kopplingar till varandra. Hushållens snabbt växande skulder är självklart en risk för det enskilda hushållet, men också för bankerna som lånat ut […]


LÄS MER