Växande regionala obalanser - 14 augusti, 2018

Den svenska ekonomiska geografin genomgår en snabb förändring. Allt fler tjänstejobb skapas i storstäderna. I takt med att industrijobben minskar bidrar det till färre jobb totalt sett utanför storstäderna. Det hänger samman med storstädernas ekonomiska mångfald: att tjänsterna växer fram i nära koppling till andra relaterade verksamheter. Många tjänster kräver specialkompetenser och hög utbildning, resurser […]


LÄS MER

Trafikupphandlingarnas kostnader - 28 februari, 2018

Det sades att trafikupphandlingarna var för dyra, så staten som beställare valde en upphandlingsstrategi som gick ut på internationalisering. Nu har Lars-Fredrik Andersson och Ingemar Dahlqvist analyserat hur detta har påverkat och påverkar konkurrensen om projekten, kostnaden för arbetskraft, samhällskostnaden samt den så kallade svenska modellens funktion. Rapportförfattarna har tittat på stora upphandlingar så som Södra länken och Förbifart Stockholm, […]


LÄS MER

Bostad2030 rapport 2 – Hushållens skulder och framtidens bostadsfinansiering - 23 februari, 2018

– Hushållens, statens och finansiella sektorns roll för att finansiera bostadsbyggandet I dag är behoven av att bygga bostäder stora. I framtiden väntas de bli än större. För att samla tillräckliga resurser för detta omfattande byggande krävs en välfungerande bostadsfinansiering: en uppsättning spelregler som underlättar samspelet mellan myndigheter, finansiell sektor och hushåll i syfte att […]


LÄS MER

Under falsk flagg - 4 december, 2017

Diskussionen kring satsningar på väg och järnväg har varit i debattens centrum under en längre tid i samtliga partier. Ofta är utgångspunkten för denna debatt den bild av läget som produceras av myndigheter. Inte minst har Finansdepartementets beskrivning av läget ett stort genomslag. Sedan 2012 har det dock skett en betydande omsvängning i hur Finansdepartementet […]


LÄS MER

En dyrbar väg! - 2 maj, 2017

Tågen är försenade, bilköerna är långa och i glesbygden klagas det på hopplösa vägar. Anekdotiskt finns det mycket som pekar på att investeringar och underhåll inte håller en tillräckligt hög nivå i transportsektorn. Svenskt Näringsliv publicerade en rapport som hävdar att vår infrastrukturskuld nu är 300 miljarder. Både IMF och OECD uppmanar dessutom sina medlemsländer […]


LÄS MER

En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa - 22 december, 2016

Chefen för den europeiska centralbanken, Mario Draghi, meddelade den 1 juli 2012 att hans institution skulle ”göra allt som behövdes för att rädda euron”. Europeiska unionens ekonomiska politik styrs i dag av denna fasta föresats att till varje pris rädda och vidmakthålla en valutaunion som leder vidare mot en ”allt fastare gemenskap”. Projektet är i […]


LÄS MER

Återhämtning var god dröj - 3 december, 2016

 Åtta år har gått sedan finanskrisen. Världsekonomin karakteriseras fortsatt av att arbetslösheten är hög och att skuldsättningen är rekordhög i både privat och offentlig sektor. Tillväxtutsikterna förblir låga och den internationella handeln är ovanligt svag. Varför dröjer återhämtningen? I rapporten Återhämtning var god dröj tar sig Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom, och Lars Fredrik Andersson, […]


LÄS MER

Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi - 20 oktober, 2016

Hur fungerar den globala ekonomin? I vilken utsträckning är Kina världens fabrik? Hur konsumtionsledd är USA:s tillväxt, och hur stort är USA:s bidrag till de globala obalanserna? Hur handelsberoende är Sverige och vilka är våra viktigaste handelspartners? Hur konkurrenskraftig är svensk ekonomi och svensk industri, och vad har hänt med Sverige sedan finanskrisen 2008–09? Detta är några av de frågor […]


LÄS MER

Policies for Innovation in Times of Digitalization - 29 september, 2016

Rapporten ”Politics for Innovation in Times of Digitalization. A Comparative rapport on innovation policies in Finland, Sweden and Germany” är ett resultat av ett samarbete mellan de tre tankesmedjorna Arena idé, Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland, samt Kalevi Sorsa Foundation i Finland. Det finns förstås många skillnader mellan Sverige, Tyskland och Finland. Men ett viktigt gemensamt drag […]


LÄS MER

USA:s växande klyftor – vad händer med The American Dream? - 31 mars, 2016

Författaren, utrikeskorrespondenten och USA-kännaren Karin Henriksson har läst böcker och rapporter av forskare som Putnam, Deaton, Inglehart och Stiglitz och besökt samhällena Rowan och Eden i North Carolina där jobben försvinner. De 400 rikaste i USA äger lika mycket som de 150 miljoner som äger minst. Andelen som får pension från arbetsgivaren har sjunkit till strax under 35 […]


LÄS MER

900 miljarder skäl att uppskatta invandring - 1 juli, 2015

Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden? Sandro Scocco, chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, […]


LÄS MER

Den maktlösa vänstern - 12 juni, 2015

Den europeiska vänstern har misslyckats med att formulera ett slagkraftigt alternativ till ökade inkomstskillnader och hög arbetslöshet. Den fortsätter i stället att följa åtstramningspolitiken, trots att det finns övertygande argument för att den misslyckats. Det finns anledningar till denna maktlöshet – och det finns även vägar ur den. Det skriver Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco i rapporten […]


LÄS MER

Därför hade alla fel om Grekland - 11 februari, 2015

En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade den om oansvarigt lånande, lata greker och fusk. Det är en myt. En bättre beskrivning av krisen är kollektiv aningslöshet, brister i EMU:s regelverk och misskött krishantering från EU:s sida. Det skriver Arena Idés chefsekonom, Sandro Scocco, […]


LÄS MER

Bortom skuldberget – Politiska och ekonomiska reformer för Europa - 6 maj, 2014

Rapport nr 23 i Ny Tid-serien. Av Daniel Mathisen. De senaste tre åren har Europeiska unionen genomgått en exempellös skuldkris som fört med sig rekordhög arbetslöshet, fallande investeringar och lägre förtroende för den ekonomiska utvecklingen. Europas svar har varit att strama åt offentliga utgifter, något som fört med sig än högre arbetslöshet och ytterligare fall […]


LÄS MER

EKONOMISK METODKVALITET INOM STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR - 6 maj, 2014

Kloka politiska beslut förutsätter bra underlag. Det svenska kommittéväsendet är reglerat på olika sätt, bland annat i en förordning och en Kommittéhandbok. Betyder det att våra folkvalda representanter får bra underlag? Det är en fråga om tillståndet i vårt demokratiska system. Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt […]


LÄS MER